Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA ZA LETO 1998
 
Občinski svet Občine Vodice je na 4. seji dne 11.03.1999 sprejel zaključni račun Občine Vodice za leto 1998.
 
 
Zaključni račun proračuna Občine Vodice ( v nadaljevanju: občina ) za leto 1998 je sestavljen ob upoštevanju Zakona o računovodstvu ( Ur.l. SFRJ, št. 12/89, 35/89, 37/90, 42/90 in 61/90 ter Ur.l. RS, št. 42/90-2042), Zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur.l.RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98), Zakona o financiranju občin ( Ur.l. RS, št. 80/94, 45/97, 56/98), Zakona o lokalni samoupravi ( Ur.l. RS,
 
 
št. 72/93 z dopolnili).
 
 
V zaključnem računu so vključeni vsi prihodki, ki so bili v obdobju 1.1. – 31.12. 1998 nakazani v proračun in sicer vsi lastni prihodki občine, sredstva iz naslova finančne izravnave za zagotovljeno porabo in investicije ter dopolnilna sredstva ministrstev, ki niso vključena v zagotovljeno porabo. Skupna višina prihodkov tako znaša 313.913.435 SIT, kar predstavlja 92,29 % realizacijo glede na plan.
 
 
V zaključnem računu so prikazani vsi odhodki, ki so bili plačani v obdobju
 
 
1.1.- 31.12. 1998 ( načelo denarnega toka). Skupna višina odhodkov tako znaša 280. 092.156 SIT, kar predstavlja 82,35 % realizacijo glede na plan.
 
 
Sredstva proračuna:
 
 
  • presežek prihodkov iz leta 1997 30.043.291
 
 
  • prihodki leta 1998 283.870.144
 
 
  • odhodki leta 1998 280.092.159
 
 
  • presežek prihodkov nad odhodki 33.821.276
 
 
Presežek prihodkov nad odhodki leta 1998 povečuje sredstva na računih in se namenja za pokrivanje primanjkljaja prihodkov v letu 1999.
 
 
Sredstva rezervnega sklada za leto 1997, na dan 31.12.1997 znašajo 2.437.630 SIT. V letu 1998 je bilo v stalno proračunsko rezervo ( za naravne nesreče ) izločenih 1.500.000 SIT. V letu 1998 ni bilo izplačil iz tega naslova. Na dan 31.12.1998 znaša stalna proračunska rezerva 3.937.630. Ugotovljeni presežek se prenese v proračun za leto 1999.
 
 
 
 
 
ŽUPAN
Anton Kokalj l.r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor