Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08) ter 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB1, 86/04) je Občinski svet Občine Bled na 12. redni seji dne 30. 9. 2008 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

1. člen

V Odloku o uskladitvi akta o ustanovitvi zavoda Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se 5. člen odloka spremeni, tako, da se po novem glasi:

»Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti je:

18.120 Drugo tiskanje

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet

56.290 Druga oskrba z jedmi

58.140 Izdajanje revij in druge periodike

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

79.110 Dejavnost potovalnih agencij

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

85.200 Osnovnošolsko izobraževanje

90.030 Umetniško ustvarjanje

93.110 Obratovanje športnih objektov

93.190 Druge športne dejavnosti.

Šola lahko za te namene s soglasjem ustanovitelja ustanovi družbo ali drug zavod.

Šola opravlja dejavnost v skladu z Zakonom o osnovni šoli in Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«

2. člen

Drugi odstavek 11. člen se spremeni, tako da se glasi:

»Svet sestavlja 9 članov, od katerih ima:

– ustanovitelj

tri predstavnike,

– delavci šole

tri predstavnike in

– starši

tri predstavnike.«

3. člen

Spremeni se 22. člen, tako da se po novem glasi:

»Za ravnatelja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na to, je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v tem roku, mu preneha mandat po zakonu.

Mandat ravnatelja traja pet let.

Ravnatelja imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:

– mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,

– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež in

– mnenje sveta staršev.

Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložita. Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju glasujeta tajno.

Če lokalna skupnost, učiteljski in vzgojiteljski zbor ter svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

Po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka, svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«

4. člen

Spremeni se 23. člen, tako da se glasi:.

»Ravnatelja razrešuje svet šole. Postopek razrešitve določa zakon.«

5. člen

Določbe 2. člena tega odloka se začnejo uporabljati s pretekom mandata sedanjemu svetu šole.

6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 039-14/2008

Bled, dne 30. septembra 2008

Župan Občine Bled

Janez Fajfar l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor