Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 in 76/08) in 2. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07 in ) je Občinski svet Občine Trnovska vas, na svoji 25. redni seji, dne 15. 9. 2009, sprejel

 

ODLOK

o organizaciji in načinu dela vaških odborov

 

1. člen

(1) Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v Občini Trnovska vas kot ožji deli občine ustanovljene vaške skupnosti.

(2) Vaške skupnosti so s statutom ustanovljene v vseh naseljih Občine Trnovska vas in sicer v:

- Bišu,

- Bišečkem Vrhu,

- Črmlji,

- Ločiču,

- Sovjaku,

- Trnovski vasi in

- Trnovskem Vrhu.

 

2. člen

Vaške skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.

 

3. člen

(1) Zaradi zagotovitve sodelovanja vaških skupnosti pri opravljanju javnih zadev v občini so za posamezno vaško skupnost ustanovljeni vaški odbori kot posvetovalna telesa občinskega sveta.

(2) S tem odlokom se določi organizacija in način dela vaških odborov.

 

4. člen

(1) Vaški odbor vaške skupnosti šteje 3 do 5 članov.

(2) Vaški odbor izmed sebe izvoli predsednika in podpredsednika.

(3) Mandat članov vaškega odbora je vezan na mandat članov občinskega sveta.

(4) Član vaškega odbora lahko odstopi pred potekom mandata. Odstopna izjava mora biti podana v pisni obliki in posredovana Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

5. člen

(1) Član vaškega odbora je lahko občan, ki ima stalno prebivališče na območju naselja, za katero je ustanovljena vaška skupnost.

(2) Župan skliče zbore občanov za posamezne vaške skupnosti, ki predlagajo kandidate za člane vaških odborov. Navedene predloge obravnava Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in poda predlog za imenovanja občinskemu svetu, ki jih imenuje in razrešuje.

(3) Funkcija člana vaškega odbora je nezdružljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana, podžupana, s članstvom v nadzornem odboru občine ter z zaposlitvijo v občinski upravi.

 

6. člen

Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

-        dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

-        sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

-        dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

-        dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

-        dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),

-        predlagajo programe javnih del,

-        sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

-        oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

-        dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

-        seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

-        sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,

-        spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

-        dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog in

-        občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov.

 

7. člen

(1) Vaški odbori sprejemajo odločitve na svojih sestankih, in sicer z večino opredeljenih glasov navzočih članov.

(2) Vaški odbor lahko veljavno sklepa, če je na sestanku navzoča večina vseh članov.

 

8. člen

(1) Predsednik vaškega odbora prejema obvestila o sejah občinskega sveta, če je na dnevnem redu točka, ki zajema delovno področje vaške skupnosti.

(2) Predsednik vaškega odbora lahko na seji občinskega sveta razpravlja o zadevah, ki se nanašajo na delovno področje vaškega odbora, nima pa pravice glasovanja.

(3) Predsednik vaškega odbora je dolžan po seji občinskega sveta o zadevah, ki se nanašajo na vaško skupnost, seznaniti ostale člane vaškega odbora.

 

 

(4) Predsednik vaškega odbora lahko zahteva od občinske uprave vpogled v tiste dele gradiva, ki se nanašajo na vaško skupnost, za katero je ustanovljen vaški odbor, katerega predsednik je.

 

 

9. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi vaških skupnosti (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 2/00).

 

10. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/25-2/2009-1s

Datum: 15. 9. 2009

 

                                                                                                     Alojz BENKO, l.r.

                                                                                            župan Občine Trnovska vas

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor