Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi prve alinee 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/9, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99 in 11/01) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 9. 9. 2002 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A

Občine Zreče

1. člen

V statutu Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99 in 11/01) se v drugem odstavku 5. člena beseda »skupnosti« nadomesti z besedo »zveze«.

2. člen

V 14. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:

»Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja tudi:

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«

3. člen

V 15. členu se doda novi prvi odstavek, ki se glasi:

»Člane občinskega sveta volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve članov občinskega sveta se opravijo v skladu z zakonom.«

Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.

4. člen

V 22. členu se v prvem odstavku doda nova šesta alinea, ki se glasi:

»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma, če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 17. člena tega statuta ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta.«

Dosedanja šesta alinea postane sedma.

V drugem stavku drugega odstavka 22. člena se za besedo »četrto« postavi vejica in se črta beseda »in«, za besedo »peta« pa se doda besedilo »in šesto«.

V 22. členu se na koncu drugega odstavka dodata nova peti in šesti stavek, ki se glasita:

»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«

Četrti odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.«

5. člen

V prvem odstavku 28. člena se beseda »državljani« nadomesti z besedo »volivci«.

Za prvim stavkom drugega odstavka se doda nov drugi stavek, ki se glasi:

»Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 14. člena tega statuta.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:

– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,

– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,

– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

6. člen

V 36. členu se v prvem odstavku doda nova šesta alinea, ki se glasi:

»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma, če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb desetega in enajstega odstavka 36. člena tega statuta ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo župana in podžupana.«

Dosedanja šesta alinea postane sedma, sedma alinea pa osma.

V drugem stavku četrtega odstavka 36. člena se za besedo »peto« postavi vejica in se črta beseda »in«, za besedo »šesto« pa se doda besedilo »in sedmo«.

V petem odstavku 36. člena se dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita:

»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«

Deveti odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Postopki za izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.«

Dodata se novi deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:

»Če je župan imenovan:

– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,

– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,

– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.

Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.«

Dosedanji deseti odstavek postane dvanajsti odstavek.

7. člen

V 46. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:

»Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.«

Dosedanji prvi odstavek postane drugi, ki se spremeni in se glasi:

»Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.«

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:

»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. S splošnimi akti občine se lahko za položaj tajnika občine določi naziv direktor ali direktorica občinske uprave.«

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek, kjer se za besedo »upravi« doda besedilo »na predlog tajnika občine«.

8. člen

Spremeni se 47. člen, ki se glasi:

»Organ skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz drugega odstavka 46. člena tega statuta.

Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupne občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.«

9. člen

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 015-02-0/99-7

Zreče, dne 9. septembra 2002.

 

Župan

Občine Zreče

Jože Košir l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor