Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

 

 

 

 

Številka:  900-0098/2007-1 (41/04)

 

Datum:    03.10.2007

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

 

 

 

 

ZADEVA: VABILO

 

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

 

 

 

sklicujem 10. sejo Sveta Mestne občine Kranj,

 

ki bo v SREDO, dne 17.10.2007 ob 16.00 uri

 

v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

 

 

DNEVNIM  REDOM:

 

 

1.

Potrditev zapisnika 9. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 26.9.2007 in Poročila o izvršitvi sklepov 9. seje

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3.

Kadrovske zadeve

4.

Premoženjske zadeve

5.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v MOK–druga obravnava (gradivo)

6.

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« - druga obravnava (gradivo)

7.

Odlok o priznanjih Mestne občine Kranj – druga obravnava (gradivo)

8.

Odloki o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno- izobraževalnih zavodov in vzgojno-varstvenega zavoda – druga obravnava (gradivo)

9.

Odlok o dopolnitvah Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v MOK – prva obravnava (gradivo)

10.

Pravilnik o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem

11.

Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom komisij občinskega sveta, članom drugih občinskih organov ter članom svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Kranj, in o povračilih stroškov

12.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj

13.

Soglasje h Pravilom Zavoda za šport Kranj

14.

Avtentična razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja v zvezi z dovoljenimi posegi v območjih SE

15.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Kranj za obdobje od 2007 – 2017 – predlog – druga obravnava

16.

Poročilo – mnenje in priporočila Nadzornega odbora na podlagi opravljene revizije postopka javnega naročila in ocene upravičenosti prekoračitve pogodbene vrednosti pri gradnji prizidka Zdravstvenega doma Kranj

17.

Informacija - knjižnica

18.

Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2007

 

 

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

 

                                                                                                 Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                                     Ž U P A N

 

 

 

PRILOGE:

 

- Gradivo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor