Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občinski svet Občine Kungota je na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) in 17. člena Statuta Občine Kungota ( Ur. list RS, št. 12/04, 18/07 in MUV, št. 13/08) na svoji 19.  seji dne 28.03.2018 sprejel  

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III

 

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III (Uradni list RS, št. 74/06, MUV št. 2/13 in 8/14 - obv. razlaga in 17/17), ki jih je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko naloge: 18002.

 

2. člen

(1) Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na spremembo dela prostorske ureditve na gradbeni parceli, ki jo predstavlja zemljišče s parc. št. 399/27, k.o. Gradiška, kjer se  spremenijo prostorski izvedbeni pogoji za umestitev stanovanjske stavbe tako, da se načrtuje gradnja nekoliko večje stavbe ter prilagodi gradbena meja.

(2) Spremembe in dopolnitve odloka vsebujejo poleg tega odloka tudi grafični del in priloge, ki so na vpogled v prostorih Občine Kungota.

 

3. člen

V grafičnem delu odloka se spremeni ureditvena situacija v vzhodnem delu območja občinskega lokacijskega načrta, kjer se na območju gradbene parcele stanovanjske stavbe, ki jo predstavlja zemljišče s parc. št. 399/27, k.o. Gradiška, umesti stanovanjska stavba gabaritov 14,4 m x 8,5 m s prizidkom kleti v velikosti 8,1 m x 2,5 m. Zaradi povečane zazidalne površine stavbe se gradbena meja približa južnemu in zahodnemu robu gradbene parcele, osnovne smeri gradbene meje se ohranijo.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

       

 Številka:    3505-02/2018               

 Kungota, dne 28.03.2018

 

                                                                                                            Župan Občine Kungota

                                                                                                                    Igor Stropnik

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor