Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-9/2018-4-(52/04)

Datum: 16. 5. 2018

 

Zadeva: Gradivo za 38. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 38. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 23. 5. 2018 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 25. 4. 2018 (zapisnik 1, 2) ter poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo 1, 2)

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2)

4. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja — predlog (gradivo)
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju - dopolnjen osnutek (gradivo)
6. Odlok o javno — zasebnem partnerstvu za izgradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra v Kranju - osnutek (gradivo)

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) — dopolnjen osnutek (gradivo)

8. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj — predlog za hitri postopek (gradivo)

9. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj — predlog (gradivo)

10. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj — osnutek (gradivo)

11. Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj — osnutek (gradivo)
12. Predlog spremembe cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (gradivo)

13. Poslovni rezultati javnih zavodov v MOK v letu 2017 (gradivo)

14. Predstavitev poročila o delu PP Kranj za leto 2017 z oceno varnostnih razmer (gradivo)

15. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v Mestni občini Kranj v letu 2017 (gradivo 1, 2)

16. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

 

 Priloga: gradivo

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor