Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Na podlagi prvega odstavka 10. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94 – odločba US RS 95/94 odločba US RS in Uradni list RS št.57/94 in 14/95, 20/95 odločba US RS 9/96, odločba US RS 39/96, odločba US RS in Uradni list RS št. 26/97), 6. člena Statuta Občine Trnovska vas je Občinski svet občine Trnovska vas na seji dne 27. 5. 1999 sprejel
 
ODLOK
o uporabi grba in zastave občine Trnovska vas
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE
 
1. člen
Ta odlok ureja uporabo grba in zastave Občine Trnovska vas.
2. člen
Grb in zastave Občine Trnovska vas se smeta uporabljati le v obliki in z vsebino ter na način, ki je določen s tem odlokom.
3. člen
Likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Če sta grb in zastava ob uradnih priložnostih postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z grbom ali z zastavo Republike Slovenije, morata biti grb in zastava Republike Slovenije postavljena v skladu z zakonom.
 
Če sta grb in zastava ob uradnih priložnostih, ki se odvijajo na območju občine Trnovska vas, postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z zastavami drugih slovenskih občin, tujimi zastavami, oziroma skupaj z drugimi znamenji, morata biti postavljena v skladu z zakonom, če ni s tem odlokom drugače določeno.
5. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
 
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, tako da se krni ugled Občine Trnovska vas.
 
Če organ, ki opravlja nadzor nad izvajanjem tega odloka, ugotovi, da se grb in zastava uporabljata v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, odredi takojšnjo odstranitev grba in zastave.
6. člen
Grba, zastave ali njunih sestavnih delov se ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev.
 
II. GRB
7. člen
Grb občine se uporablja:
 
- v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih občinskih organov,
 
- v prostorih in na poslopju sedeža Občine Trnovska vas,
 
- na svečanih sejah občinskega sveta,
 
- ob sprejemu uradnih delegacij v občini,
 
- na prireditvah, ki predstavljajo občino,
 
- na listinah, ki jih izstavlja ali podeljuje občina v slovesni obliki,
 
- na vabilih, čestitkah, vizitkah in ostalih uradnih listinah, ki jih za službene namene uporabljajo občinski organi v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa odlok,
 
- na glasilu, ki ga izdaja občina.
8. člen
Grb občine se lahko uporablja:
 
- ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih ali drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se Občina Trnovska vas predstavlja oziroma se jih udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih prireditev in shodov;
 
- na neprometnih znakih, ki označujejo območje Občine Trnovska vas,
 
- na poslopjih, v katerih so uradni prostori organov občinske uprave,
 
- v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
9. člen
Politične stranke, podjetja, zavodi, društva, krajevne skupnosti in druge organizacije ter skupnosti, ki imajo sedež v Občini Trnovska vas, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v določenih primerih ali prostorih ali prostorih in sicer:
 
- v njihovi firmi, žigu ali imenu;
 
- v njihovem zaščitnem znaku;
 
- na njihovih proizvodih kot nezaščitena označba proizvoda;
 
- ob propagiranju svojih proizvodov, v sredstvih javnega obveščanja;
 
- v priznanjih, ki jih podeljujejo najboljšim proizvajalcem na sejmih, razstavah in podobno;
 
- v obliki našitkov na društvenih praporih, delovnih oblekah in uniformah;
 
- na svečanih listinah ali priznanjih;
 
- v obliki spominkov ali značk.
10. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba. Če gre za označbo prireditve, mora nosilec v vlogi opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba grba. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sitotisk, barvni tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, rezbarjenje, fotografija itd.) in naklado.
 
Za ofset tisk, sitotisk, barvni tisk in ostalo izdelavo osnove za tisk plača naročnik stroške priprave.
Po izdaji dovoljenja je uporabnik pred razpečevanjem gradiva dolžan občini dostaviti en izvod gradiva.
 
Idejno, vsebinsko in tehnično dokumentacijo prosilec z ustreznimi opisi in predlogami predloži občinski upravi Občine Trnovska vas.
11. člen
Uporaba vsebinskih prvin simbola dovoljuje občinska uprava Občine Trnovska vas z odločbo. Zoper to odločbo je dopustna pritožba županu občine, ki o zadevi dokončno odloči.
 
Občinska uprava Občine Trnovska vas lahko že izdano dovoljenje prekliče, če ugotovi da uporabnik ne upošteva z določbo določenih pogojev.
12. člen
Za pravilno uporabo vsebinskih prvin simbolov skrbi občinska uprava Občine Trnovska vas, ki daje potrebna pojasnila glede njihove uporabe, sprejema vloge iz 10. člena odloka in opravlja tudi vsa strokovna in administrativna dela v zvezi z vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
 
III. ZASTAVA
13. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju, kjer je sedež občine Trnovska vas.
 
Ob prazniku občine Trnovska vas se izobesi zastava tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah in na drugih primernih krajih. Zastava je izobešena ves čas praznika.
 
14. člen
 
Zastava je lahko izobešena:
 
- ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih na katerih se Občina Trnovska vas predstavlja, oziroma katerih se jih udeležuje v skladu s pravili in običaji takšnih shodov;
 
- v počastitev krajevnih praznikov, ob jubilejih, komemoracijah, javnih prireditvah in obisku delegacij prijateljskih mest;
 
- ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije;
 
- v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
15. člen
Izobešena zastave se odstranijo najkasneje v roku 24 ur po tem, ko je prenehal razlog za izobešanje zastav.
16. člen
Če je zastava izobešena na drogu horizontalno, mora biti izobešena tako, da je grb pravilno obrnjen.
PRAVILA ZA UPORABO GRBA IN ZASTAVE
17. člen
Za uporabo grba in izobešanje zastave se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki določajo način uporabe grba Republike Slovenije in način izobešanja zastave Republike Slovenije.
 
Če se grb uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije in zastava izobeša skupaj z zastavo republike Slovenije, veljajo za način njune uporabe določila zakona.
V. NADZORSTVO
18. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje pristojni organ občine.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
 
- če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom (2. člen);
 
- če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek 5. člena);
 
- če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine Trnovska vas (drugi odstavek 5. člena);
 
- če zavaruje ali uporablja kot znamko, model ali vzorec ter za označevanje blaga ali storitev grb ali zastavo ali njune sestavne dele (6. člen);
 
Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
 
Z denarno kaznijo najmanj 15.000,00 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
 

Trnovska vas, dne, 27. 5. 1999
Številka: 032-01/05-07
Občinski svet:
Župan: Karl VURCER, l.r.
 

OPIS GRBA OBČINE TRNOVSKA VAS
1. Predstavitev grba (blazon)
Osnovno obliko grba predstavlja ščit.
 
Zgornji rob ščita je izbočen.
 
Spodnji del je vijoličen. Zgornji del grba je rumeno – zlat. Obroba, ki ni obvezna, je srebrne barve in široka 1/85 višine
2. Barve
Vodilni barvi grba sta rumeno – zlata in vijolična barva.
 
Barvni sestav ustvari močno barvno kombinacijo, ki je sveža, živahna in naravna.
3. Simboli
Blazon je razdeljen na črti, ki ločuje grb na dve polji. V zgornjem – zlatem sta v sredini prekrižani močvirski logarici, v spodnjem – pa stiliziran grozd.
IZVEDBE
Upodobitev grba je izdelan v barvah, v črno beli risbi, pečatni grafiki in računalniškem izpisu.
ZASTAVA OBČINE TRNOVSKA VAS
Oblika zastave je v znanem razmerju 1:2,5
 
Enotno polje je rumene barve.
 
V sečišču diagonal je grb poravnan po vzdolžni simetrali, velik 1 petino dolžine.
 
GRB IN ZASTAVA OBČINE TRNOVSKA VAS
 
OPREDELITEV PROCESNIH BARV
  1. rumena HKS 4
 
  1. zelena HKS 65
 
  1. vijolična HKS 29
 
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor