Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 5/80, 42/86 in 5/90), 15. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 17. seji dne 5. 7. 1996 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o preimenovanju ulic v naselju Mirna

 

 

1. člen

 

 

V naselju Mirna se preimenujeta dve ulici, in sicer:

 

 

 
Staro ime ulice                                   Novo ime ulice
----------------------------------------------------------------
Cesta III. bataljona VDV                            Glavna cesta
Ulica Zapadnodolenjskega odreda                      Rožna ulica
 

 

 

2. člen

 

 

Hišne številke ostanejo nespremenjene.

 

 

3. člen

 

 

Imeni novih - preimenovanih ulic sta prikazani v osnovnem kartografskem prikazu evidence hišnih številk (EHIŠ) v merilu 1 : 5000.

 

 

4. člen

 

 

Območna geodetska uprava Novo mesto, izpostava Trebnje izvede vse spremembe glede hišnih tablic in jih posreduje Krajevni skupnosti Mirna. Stroške za izdelavo hišnih tablic nosi Občina Trebnje.

 

 

5. člen

 

 

Lastniki oziroma uporabniki obstoječih stavb morajo namestiti hišne tablice najkasneje 30 dni po prejemu obvestila, da je tablica narejena. Stare tablice lahko ostanejo nameščene največ eno leto po namestitvi novih.

 

 

6. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 016-05/96-10

Trebnje, dne 5. julija 1996.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Trebnje

Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor