Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, 27/2008, 76/2008 in 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010 in 84/2010), 7. in 8. odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Ur.l. RS, št. 29/2011 – uradno prečiščeno besedilo, ZP-1-UPB8), 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011), je Občinski svet Občine Radenci na 7. redni seji, dne 13. 6. 2011, sprejel

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PLAKATIRANJU IN OGLAŠEVANJU V OBČINI RADENCI

 

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2009), v nadaljnjem besedilu: odlok.

2. člen

            Drugi odstavek 11. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:

            Navodila za zagotavljanje možnosti plakatiranja oziroma uporabe plakatnih mest za potrebe volilne kampanje izda župan, v skladu z veljavnim zakonom o volilni kampanji.

 

3. člen

16. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:

Z globo:

·       1.400,00 EUR se kaznuje pravna oseba,

·       400,00 EUR podjetnik posameznik,

·       200,00 EUR posameznik (fizična oseba),

·       300,00 EUR pa odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

            Z globo iz prvega odstavka se kaznujejo, če:

·       ravnajo v nasprotju z 6. in 10. členom tega odloka;

·       ravnajo v nasprotju z 11., 12. in 13. členom tega odloka;

·       poškodujejo in uničijo plakate in ostale oglase, ki so nameščeni v skladu s tem odlokom.

4. člen

Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.

 

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Štev: 041-11/2011

Datum: 14. 6. 2011

Občina Radenci

Župan Janez RIHTARIČ

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor