Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 20. redni seji, dne 12. septembra 2013 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE VELIKE LAŠČE

 

1.člen

 

V Statutu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 - UPB) se 12. člen spremeni in se po novem glasi:

»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.«

 

2.člen

 

Spremeni se 5. odstavek 14. člena in se po novem glasi:

»Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim ne preneha članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta.«

 

3.člen

 

Spremeni se zadnji stavek 3. odstavka 17. člena in se po novem glasi:

»Podžupanu, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, mandat člana občinskega sveta ne preneha. Izgubi sicer glasovalno pravico, toda njegova prisotnost na sejah se upošteva pri ugotavljanju sklepčnosti.«

 

4.člen

 

Spremeni se 22. člen in se po novem glasi:

»Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat:

-     če izgubi volilno pravico,

-     če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,

-     če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,

-     če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana, (Opomba: glej odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-39/95 - Uradni list RS, št. 68/98.)

-     če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana,

-     če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 37.b člena zakona o lokalni samoupravi ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana,

-     če odstopi.

 

Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka. Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.

 

Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.

 

Če je župan imenovan:

-     na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,

-     za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,

-     na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.

 

Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.«

 

5.člen

 

Zadnji stavek 4. odstavka 34. člena se v celoti črta.

 

6.člen

 

Prva alineja 56. člena se v celoti črta.

7.člen

 

Spremeni se tretji odstavek 85. člena in se po novem glasi:

»Odločitev o odtujitvi in obremenitvi nepremičnega premoženja občine sprejme župan.«

 

8.člen

 

122. člen se v celoti črta.

 

9. člen

 

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Velike Lašče začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

 

Številka: 0301-014/2013-1

Velike Lašče dne 12. septembra 2013

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.,l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor