Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je župan Občine Križevci sprejel

S K L E P

o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2011

1. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Križevci v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011.

2. člen

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2010.

Lahko se nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2010.

3. člen

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Križevci.

5. člen

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju realizirani prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega sklepa, vključijo v proračun za leto 2011 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.

Št. 403-04/10-1979

Križevci, dne 14. decembra 2010

Župan

Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor