Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. in 64. člena Zaklona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 21/06 – Odl. US) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 16. 5. 2007 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A

Občine Zreče

1. člen

V Statutu Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06) se v 11. členu črta besedna zveza »upravne naloge« in namesto črtane besedne zveze doda naslednje besedilo: »upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi za zagotavljanjem javnih služb«.

2. člen

Črta se šesti odstavek 14. člena.

3. člen

Spremeni se štirinajsta alineja 16. člena, ki se sedaj glasi:

»– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače direktorja in plačil predstavnikov ustanovitelja javnega podjetja.«.

V enaindvajseti alineji 16. člena se črta besedilo »daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in«.

4. člen

V drugem odstavku 24. člena se na koncu črta pika in doda vejica ter nova alineja, ki se glasi:

»– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev«.

5. člen

V prvem stavku prvega odstavka 21. člena se črta pika ter doda vejica in besedilo: »razen če zakon določa drugačno večino.«.

6. člen

V 48. in 49. členu se beseda »stvareh« nadomesti z besedo »zadevah«.

7. člen

Spremeni se 51. člen, ki se glasi:

»O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.«.

8. člen

V tretjem odstavku 70. člena se beseda »delavec občinske uprave« nadomesti z besedno zvezo »javni uslužbenec«.

9. člen

Doda se novi četrti odstavek 76. člena, ki se glasi:

»Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka rokov za razpis referenduma.«.

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti.

10. člen

V prvem odstavku 80. člena se črta besedilo »o samoprispevku in«.

11. člen

Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

 

Št. 00700-001/2007

Zreče, dne 16. maja 2007

 

Župan

Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor