Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tinje (Uradni list RS, št. 14/97) in izida glasovanja na referendumu dne 11. maja 1997 je Svet krajevne skupnosti Tinje na seji dne 18. maja 1997 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tinje

 

 

1. člen

 

 

Za območje Krajevne skupnosti Tinje se uvede krajevni samoprispevek v denarju za financiranje:

 

 

a) posodobitev mrliške veže in ureditev pokopališča,

 

 

b) sofinanciranje nabave gasilskega vozila – cisterne,

 

 

c) vzdrževanje in posodobitev vaških cest,

 

 

d) obnova vodovodov, namestitev hidrantov, ureditev kanalizacij in razširitev javne razsvetlajve in

 

 

e) izvajanja nalog po sklepu sveta KS.

 

 

2. člen

 

 

Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah december 1996 ocenjen na 70,000.000 SIT, od tega se iz zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko

 

 

a) namenja 15% zbranih sredstev,

 

 

b) namenja 20% zbranih sredstev,

 

 

c) namenja 50% zbranih sredstev,

 

 

d) namenja 10% zbranih sredstev,

 

 

e) namenja 5% zbranih sredstev.

 

 

Zgoraj navedena razdelitev sredstev služi hkrati tudi za razmerje pri delitvi sredstev v primeru več ali manj zbranih sredstev od pričakovanih.

 

 

Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in delu, s prispevkom Gasilske zveze Slovenska Bistrica ter sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.

 

 

3. člen

 

 

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Tinje št. 51810-842-113-82128. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti.

 

 

O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka bo svet krajevne skupnosti poročal zboru krajanov Krajevne skupnosti Tinje enkrat letno.

 

 

4. člen

 

 

Samoprispevek je uveden za dobo pet let, in sicer od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002.

 

 

5. člen

 

 

Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Tinje, in sicer:

 

 

– vsi zaposleni krajani po stopnji 1,5% mesečno od bruto plač zmanjšane za prispevke in davke;

 

 

– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 1,5%;

 

 

– upokojenci po stopnji 1,5% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek;

 

 

– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin po stopnji 5%;

 

 

– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 1,5%;

 

 

– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim delom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 1,5% od bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;

 

 

– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.

 

 

Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Tinje zgrajene hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo letno 100 DEM v tolarski protivrednosti.

 

 

6. člen

 

 

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.

 

 

7. člen

 

 

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.

 

 

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom obračunava in odteguje samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica.

 

 

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Tinje dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.

 

 

8. člen

 

 

Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Tinje. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica v okviru svojih pristojnosti.

 

 

9. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1997 dalje.

 

 

 

 

 

Tinje, dne 18. maja 1997.

 

 

Predsednik

Sveta KS Tinje

Maks Tramšek l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor