Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo,27/08 – Odl. US,  76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415 in 38/14 - ZIPRS1415-A) in 16. člena Statuta občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik št. 17/2007, Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/10, 32/11) je Občinski svet Občine Duplek na 2. redni seji dne  3. 12. 2014 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DUPLEK ZA LETO 2014

 

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o proračunu občine Duplek za leto 2014, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 5/2014, dne 31.1.2014.

 

2. člen

Spremeni se  2. člen odloka, ki po novem glasi:

Skupni prihodki in odhodki proračuna za leto 2014 obsegajo:

 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

v evrih

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2014

I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74+78)

6.804.772

   TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.606.240

70 DAVČNI PRIHODKI

4.083.500

700 Davki na dohodek in dobiček

3.701.094

703 Davki na premoženje

237.086

704 Domači davki na blago in storitve

145.320

706 Drugi davki

0

71 NEDAVČNI PRIHODKI

522.740

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

304.800

711 Takse in pristojbine

2.840

712 Denarne kazni

4.600

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.600

714 Drugi nedavčni prihodki

208.900

72 KAPITALSKI PRIHODKI

8.730

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

8.730

73 PREJETE DONACIJE

3.500

730 Prejete donacije iz domačih virov

3.500

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2014

74 TRANSFERNI PRIHODKI

2.186.302

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.117.810

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev  proračuna Evropske unije

1.068.492

I. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

6.936.153

40 TEKOČI ODHODKI

1.615.473

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

399.200

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

60.100

402 Izdatki za blago in storitve

1.018.023

403 Plačila domačih obresti

75.650

409 Rezerve

62.500

41 TEKOČI TRANSFERI

2.068.180

410 Subvencije

23.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.477.600

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

158.630

413 Drugi tekoči domači transferi

408.950

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

3.223.470

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.223.470

 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

29.030

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

29.030

III.        PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)               (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-131.381

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2014

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2014

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

350.000

50 ZADOLŽEVANJE

350.000

500 Domače zadolževanje

350.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

1.154.663

55 ODPLAČILA DOLGA

1.154.663

550 Odplačila domačega dolga

1.154.663

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-936.044

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-804.663

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

131.381

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

936.044

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Duplek.

 

3. člen

Spremeni se prvi stavek 7. člena tako, da po novem glasi:

V stalno proračunsko rezervo občine Duplek v letu 2014 izločamo 62.500 evrov.

 

4. člen

Vsa ostala določila Odloka o proračunu občine Duplek za leto 2014, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 5/2014 ostanejo nespremenjena.

 

5. člen

Spremembe in dopolnitve odloka pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:0323-21/2014-9

Datum: 3. 12. 2014

 

 

Občina Duplek

 

Mitja Horvat, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor