Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08 in 108/09), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 – UPB4, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08 (21/08 popr.), 76/08, 108/09 in 109/09), 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Divača (Uradne objave PN, št. 5/97, 11/98; Uradni list RS, št. 86/98, 66/03 in 60/07) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 9. seji dne 18. 10. 2011 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

1. člen

V Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 10. 6. 2011 in 52 z dne 29. 6. 2011 se besedilo (3) točke 16. člena spremeni tako, da se po novem glasi:

»Z globo 200,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena«.

2. člen

Spremeni se besedilo (5) točke 16. člena, ki se po novem glasi:

»Z globo 200,00 EUR se kaznuje posameznik kot fizična oseba, ki stori prekršek iz 2., 4., 5. 6., 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena«.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0032-0020/2011-09

Divača, dne 18. oktobra 2011

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor