Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1
 

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 27/02, 110/02, 15/03), 7. člena Pravilnika o vrednotenju športnih programov v občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/2008) in določil Letnega programa športa v občini Komenda za leto 2009 (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/2009) Občina Komenda objavlja

 

 

 

 

 

JAVNI RAZPIS

 

 

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

 

 

V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2009

 

 

 

 

 

1.         Naročnik javnega razpisa:

 

 

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda

 

 

 

 

 

2.         Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev:

 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja športnih programov v javnem interesu v občini Komenda za leto 2009 in sicer:

 

 

a)         Športna vzgoja otrok in mladine

 

 

         interesna športna vzgoja predšolskih otrok

 

 

         interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

 

 

         športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

 

 

         interesna športna vzgoja mladine

 

 

         športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

 

 

b)         Športno rekreativna dejavnost odraslih

 

 

         rekreativni programi za odrasle

 

 

c)         Kakovostni šport

 

 

         športni programi odraslih s tekmovalno vsebino

 

 

d)         Vrhunski šport

 

 

         športni programi kategoriziranih športnikov mladinskega, državnega,

 

 

                perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda

 

 

e)         Razvojne in strokovne naloge v športu

 

 

         delovanje društev in zvez društev na nivoju lokalne skupnosti

 

 

 

 

 

Sredstva proračuna so razporejena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Komenda za leto 2009 in Letnim programom športa v občini Komenda za leto 2009 (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št.01/2009). Višina razpisanih sredstev znaša 63.300,00 EUR.

 

 

 

 

 

3.         Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

 

 

Na razpisu za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih dejavnosti:

 

 

         športna društva in klubi, registrirani po Zakonu o društvih;

 

 

         zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja ali panoge;

 

 

         zavodi, zasebniki ali druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;

 

 

         zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

 

 

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnih  programov v občini Komenda.

 

 

 

 

 

Izvajalci, ki kandidirajo na razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 

         da se pravočasno prijavijo na javni razpis;

 

 

         da imajo sedež v občini Komenda;

 

 

         da so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa;

 

 

         da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov;

 

 

         da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 35 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalci kandidirajo za sredstva za enkratne akcije;

 

 

         da imajo urejeno evidenco o članstvu in urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih.

 

 

 

 

 

Izvajalci, ki so s svojimi športnimi programi uspešno kandidirali na javnem razpisu za sofinanciranje programov športa v občini Komenda v letu 2008, a niso v celoti izpolnili pogodbenih obveznosti in je bilo to ugotovljeno preko izvedenega strokovnega nadzora, z enakimi programi ne morejo kandidirati na javnem razpisu za leto 2009. 

 

 

 

 

 

4.         Rok za porabo sredstev

 

 

Dodeljena sredstva morajo biti v celoti porabljena do konca leta 2009.

 

 

 

 

 

5.         Razpisni rok in način prijave:

 

 

Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Komenda: www.komenda.si .

 

 

 

 

 

6.         Kontaktni osebi za dodatne informacije: 

 

 

Janja HUDEJ in mag.Ivan KENDA.

 

 

 

 

 

7.         Informacije o razpisni dokumentaciji

 

 

Vloge za sofinanciranje programov športa za leto 2009 morajo biti oddane na obrazcih iz razpisne dokumentacije in  morajo vsebovati vsa potrebna dokazila.

 

 

 

 

 

Kandidati morajo vloge za sofinanciranje programov športa poslati ali oddati osebno na naslov Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, najkasneje do četrtka 19. marca 2009.

 

 

 

 

 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila osebno oddana v tajništvu Občine Komenda zadnji dan roka do 12. ure. Če je vloga poslana priporočeno po pošti se šteje, da je pravočasna v primeru, če je oddana na pošto zadnji dan roka.  

 

 

 

 

 

Vloga mora biti skupaj z zahtevano dokumentacijo predložena v zaprti ovojnici, ki mora biti pravilno označena in sicer:

 

 

         polni naslov pošiljatelja

 

 

         pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2009 - NE ODPIRAJ«

 

 

         polni naslov prejemnika (OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 KOMENDA).

 

 

 

 

 

Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih in/ali ne bodo pravilno označene, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

 

 

 

 

 

Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo poslane v zahtevanem roku. Po preteku roka za prijavo se nepravočasno posredovane prijave vrnejo pošiljatelju!

 

 

 

 

 

8.         Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa:

 

 

Prispele vloge bo strokovna služba obdelala skladno z veljavnim Pravilnikom o vrednotenju športnih programov v občini Komenda ter Pogoji, merili in normativi za vrednotenje športnih programov v občini Komenda in pripravila izbor programov in predlog delitve sredstev.

 

 

Sklep o izbranih športnih programih izda direktor občinske uprave.

 

 

Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v enem mesecu po odpiranju vlog.

 

 

 

 

 

Z vsemi izbranimi izvajalci programov športa bo podpisana pogodba o sofinanciranju programov športa v občini Komenda za leto 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:  671-0001/2009

 

 

Datum:    19.02.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Tomaž DROLEC

 

 

                                                                                              Župan

 

 

 

 

  Razpisna dokumentacija.xls

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor