Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi  Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2011 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011), Letnega programa športa v Občini Dornava za leto 2011 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) in na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v Občini Dornava, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, Občina Dornava objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2011 V OBČINI DORNAVA

 

I.

Na razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

·      športna društva in klubi,

·      zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športa društva za posamezna področja oziroma športne panoge,

·      zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki do na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,

·      javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Dornava,

·      ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.

 

II.

Kandidirajo lahko vsi iz I. točke tega razpisa, ki bodo s prilogami in potrdili  dokazali, da izpolnjujejo naslednje pogoje:

·      da so vsaj eno leto registrirani v skladu z veljavno zakonodajo oziroma, da imajo organizacije v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,

·      da imajo sedež v občini Dornava,

·      da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, v kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih,

·      da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov,

·      da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,

·      da vsako leto redno dostavijo občinski upravi poročila o članstvu, realizaciji programov in doseženih rezultatih, planu aktivnosti za prihodnje leto

·      da ne kandidirajo za sredstva iz programov kulture, kmetijstva in drugih društev.

 

III.

Za kandidiranje na razpisu za sofinanciranje izvajanja programov športa je pogoj, da kandidat za sredstva razpisni dokumentaciji priloži:

·      odločbo ali sklep o registraciji,

·      registracijo članstva in seznam pobrane članarine,

·      seznam registriranih in kategoriziranih športnikov,

·      seznam strokovnega kadra.   

 

IV.

Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali  programi skladno s potrjenim letnim programom športa v občini Dornava za leto 2011. Višina razpoložljivih sredstev je  10.500 €.  Sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2011.

 

V.

Predlagatelji morajo programu priložiti vse zahtevane dokumente iz II. in III. točke tega razpisa in v celoti  izpolnjeno razpisno dokumentacijo, ki jo lahko dobijo osebno na sedežu Občine Dornava vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro. Nepopolne prijave, netočno izpolnjene prijave ali netočno izpolnjene obrazce se bo izločilo iz nadaljnje obravnave.

 

VI.

V roku prispele prijave bodo sofinancirane in ovrednotene na podlagi pogojev in meril, ki izhajajo iz Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Dornava, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev in na podlagi Letnega programa športa Občine Dornava za leto 2011.

Prijave, ki ne bodo popolne ali ne bodo vsebovale vseh predpisanih dokumentov se bodo izločile iz nadaljnje obravnave.

Celotna dokumentacija je vložena v mapo. Kandidati za sredstva naj izpolnijo samo prijave, ki se nanašajo na njihov program. K vsaki prijavi morajo v mapo vložiti kopije zahtevanih dokumentov. Celotno dokumentacijo kandidati vrnejo vloženo po vrstnem redu v mapi.

Izpolnjene prijave predlagatelji pošljejo ali osebno dostavijo v zapečatenih kuvertah na naslov: Občina Dornava, Dornava 135 /a, 2252 Dornava, s pripisom »Za razpis v športu 2011«.

 

VII.

Rok za prijavo na razpis je do 07. 07. 2011 do 12.00 ure oz. priporočeno po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig  07. 07. 2011.

 

VIII.

Komisija za šport bo vloge obdelala ter pripravila predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov športa zagotavlja proračun občine Dornava.  Strokovna komisija za šport predlog posreduje županu, ki o delitvi sredstev odloči s sklepom. Kandidate se o izbiri obvesti najkasneje v petnajstih dneh od zaključka razpisanega roka.

Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil  letno pogodbo o sofinanciranju izvedbe programov športa v občini.

Razpis se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, na spletni strani Občine Dornava (www.dornava.si)

 

Številka: 007-15 / 2011

Datum: 17.06. 2011

Občina Dornava

Župan Rajko Janžekovič

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor