Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-14/2015-1-(52/04)

Datum: 8.4.2015

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ         

 

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. L. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 6. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 22.4.2015 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.3.2015 in poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik)

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6)

4. Odlok o spremembah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj - skrajšani postopek (gradivo)

5. Poslovni rezultati javnih zavodov v letu 2014 (gradivo)

6. Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za leto 2014 (gradivo)

7. Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2014 (gradivo)

8. Poročilo Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2014 (gradivo)

9. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-221.

 

Priloga : - Sklepi komisij za 6. sejo: (gradivo)

             - Kolesarski dan (gradivo)

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor