Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. (Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/11) in 15. člena Statuta občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16), je Občinski svet Občine Kidričevo na 19. redni seji, dne 23.03.2017 seji   sprejel naslednji

 

SKLEP

 

1.

Določijo se naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode:

1.    Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:

1.1.      Omrežnina:

 

vodomer

na mesec

DN ≤ 20

8,5486 €

20 < DN < 40

25,6458 €

40 ≤ DN < 50

85,4860 €

50 ≤ DN < 65

128,2290 €

65 ≤ DN < 80

256,4580 €

80 ≤ DN < 100

427,4300 €

100 ≤ DN < 150

854,8600 €

150 ≤ DN

1.709,7200 €

 

1.2.      odvajanje:                                                                      0,3786 EUR/m3

2.    Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:

2.1.      Omrežnina:

 

vodomer

na mesec

DN ≤ 20

5,0888

20 < DN < 40

15,2664

40 ≤ DN < 50

50,8880

50 ≤ DN < 65

76,3320

65 ≤ DN < 80

152,6640

80 ≤ DN < 100

254,4400

100 ≤ DN < 150

508,8800

150 ≤ DN

1.017,7600

 

2.2.      čiščenje:                                                                                    0,4701 EUR/m3

 

3.    Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:

3.1.      Omrežnina:

 

vodomer

na mesec

DN ≤ 20

5,0888

20 < DN < 40

15,2664

40 ≤ DN < 50

50,8880

50 ≤ DN < 65

76,3320

65 ≤ DN < 80

152,6640

80 ≤ DN < 100

254,4400

100 ≤ DN < 150

508,8800

150 ≤ DN

1.017,7600

 

3.2.      storitve praznjenja:                               0,4336 EUR/m3

 

2.

Občina Kidričevo bo subvencionirala 66,30 % cene omrežnine za odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih vod in 95,1% cene omrežnine za čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod, storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN, za uporabo infrastrukture gospodinjstvam in tistim uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

 

3.

Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Kidričevo, Vzdrževanje in gradnje d.o.o., na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na občinski spletni strani.

4.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Cene, določene s tem sklepom se začnejo uporabljati  s 1.4.2017.

 

Številka: 354-27/2017

Datum: 29.3.2017

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor