Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Št. 430-5/2015

Ob-2062/15

 

Na podlagi 57., 61., 62. člena ter členov od 100. do 120. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 – ZUJIK-B in 4/10 – ZUJIK-C), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/08, 17/09 – popravek in 34/10), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 (Uradni list RS, št. 28/15), objavlja Občina Kostanjevica na Krki

 

javni razpis

za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki

 

1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Ko­stanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki.

2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti (produkcije) na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, gledališke, literarne, li­kovne, fotografske in filmske dejavnosti ter varstva kul­turne dediščine.

3. Na razpis se lahko prijavijo:

– registrirana društva,

– samostojni ustvarjalci na področju kulture,

– zasebniki in drugi, ki delujejo na področju ustvar­janja in posredovanja kulturnih vrednot ter so njihovi kulturni programi v interesu občine,

– lastnik oziroma upravljalec kulturnega spomenika, ki pridobi javna sredstva za prenovo, restavriranje nje­govih spomeniških lastnosti, pod pogoji, kot jih določa zakon.

4. Vrednost razpisa: vrednost razpisa za področje kulture za leto 2015 je za prijavitelje iz točke 3 od a)-c) 4.590,00 EUR, za prijavitelje pod d) 1.800,00 EUR.

Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev namenjenih za sofinanciranje programov kulture za to proračunsko obdobje in skupne točkovne vrednosti ponujenih pro­gramov.

5. Izvajalci programov in projektov na področju kul­ture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Kostanjevica na Krki,

– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka­drovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja društva (velja za društva),

– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,

– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa,

– da se vsaj enkrat letno s svojo dejavnostjo pred­stavijo v Kostanjevici na Krki,

– da gre za lastnike premične ali nepremične kul­turne dediščine, ki ima status spomenika ali pa je vpi­sana v zbirni register dediščine, za redno vzdrževanje oziroma sanacijo spomenika, pod pogoji, kot jih določa zakon.

6. Merila za izbor programov in projektov: Kriteriji in merila za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki in delitev finančnih sred­stev iz občinskega proračuna, so navedeni v Pravilniku o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/08, 17/09 – popravek in 34/10).

7. Posredovanje potrebne dokumentacije:

– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavi­telji),

– kopijo dokazila o zaključeni izobrazbi umetniških vodij na ustreznem področju (kolikor želite prejeti točke pri št. vaj z umetniškim vodjem),

– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvar­jalci na področju kulture),

– dokazilo o lastništvu, projekt obnove in spomeni­ško varstveno soglasje na projekt obnove (samo prijavi­telji spomeniškovarstvenih programov).

V primeru, da bodo izvajalci v predpisanem roku oddali nepopolne vloge, bodo pisno pozvani, da v roku 5 dni vlogo dopolnijo. Vloge, ki v predpisanem roku ne bodo dopolnjene, se zavržejo. Zavržejo se tudi nepra­vočasno prispele vloge.

Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.

8. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena v letu 2015.

9. Rok za predložitev prijav in način predložitve: razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev kulturnih programov in projektov (produkcij) je od 4. 5. 2015 do vključno 27. 5. 2015. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vloženo priporočeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 13. ure. Vse vloge morajo biti vložene na predpisanih obrazcih.

10. Izvajalci kulturnih programov in projektov v Ob­čini Kostanjevica na Krki dostavijo svoje ponudbe v pisni obliki v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za kulturne programe in projekte 2015«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upo­števala.

11. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh od zaključka razpisa.

Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagoto­vljenih v proračunu.

12. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur pri Aniti Krajnc, Občina Kostanjevi­ca na Krki, Ljubljanska cesta 7. Dodatne informacije posreduje Anita Krajnc, tel. 08/20-50-619, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih ur.

Občina Kostanjevica na Krki

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor