Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, ZJF - UPB4) in 30. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je župan Občine Divača sprejel

S K L E P

o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju januar-marec 2013

1. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Divača (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Divača za leto 2012 (Uradni list RS, št. 12/12, 53/12 in 96/12, v nadaljevanju: odlok o proračunu).

3. člen

Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.

Obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 je znašal 1.317.431 EUR.

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.

Št. 410-0146/2012-1

Divača, dne 17. decembra 2012

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor