New Page 2

 

Portal Lex localis - Pojmi

 

Portal Lex localis je pravno-informacijski portal z medsebojno povezanimi vsebinami in informacijami pravne narave na spletnem naslovu www.lex-localis.info.

Pogodba o naročništvu je pogodba o naročništvu na portal Lex localis, ki jo skleneta Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor in naročnik in na podlagi katere pridobi naročnik pravico do uporabe zaprtega dela spletnih strani portala, za katere je potrebna prijava z uporabniškim imenom in geslom, v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe portala Lex localis in veljavnim cenikom.

Lastnik portala Lex localis je Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor, Smetanova ulica 30, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Inštitut).

Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki z Inštitutom sklene pogodbo o naročništvu.

Uporabnik je neregistriran uporabnik, registriran uporabnik, poskusni uporabnik, naročnik ter vsaka oseba, ki na podlagi pravnega razmerja z Inštitutom uporablja portal Lex localis, ne glede na to, ali gre za prosto dostopne spletne strani (v nadaljevanju: odprti del) ali za strani, za katere je potrebna prijava z uporabniškim imenom in geslom (v nadaljevanju: zaprti del). Inštitut je dolžan uporabnikom, ki na podlagi pravnega razmerja z njim pridobijo uporabniško ime in geslo, omogočiti uporabo portala Lex localis, ter jih seznaniti z vsemi pravicami in obveznostmi, ki zanje izhajajo iz pogodbe o naročništvu in teh splošnih pogojev uporabe.

Neregistriran uporabnik je vsaka oseba, ki anonimno in brez uporabe uporabniškega imena in gesla dostopa do odprtega dela portala Lex localis.

Registriran uporabnik portala Lex localis je oseba, ki lahko dostopa do portala Lex localis.

Poskusni uporabnik portala Lex localis je vsaka oseba, ki z namenom seznanitve z vsebinami portala Lex localis pridobi od Inštituta brezplačen ter časovno in po obsegu dostopa omejeni poskusni dostop.

Naročništvo je pogodbeno razmerje med Inštitutom in naročnikom, ki nastane na podlagi pogodbe o naročništvu.

Pristopnina je enkratni znesek, ki ga plača vsak naročnik ob sklenitvi naročništva za prvo dodeljeno uporabniško ime in geslo.

Naročnina je cena, ki jo naročnik mesečno plačuje Inštitutu za uporabo portala Lex localis v skladu s pogodbo o naročništvu, temi splošnimi pogoji uporabe in veljavnim cenikom.

Cenik je podroben seznam, s katerim Inštitut določa ceno pristopnine, mesečne naročnine, vrednosti posamezne vrste dokumentov v EUR ter uporabe nad dogovorjenim obsegom za portal Lex localis. Cenik je objavljen na spletnih straneh portala Lex localis in je priloga k pogodbi o naročništvu. Inštitut si pridružuje pravico do spremembe ali dopolnitve cenika. Če ni določeno drugače, začnejo spremembe cenika veljati z dnem objave na spletnih straneh portala Lex localis.

Uporaba pomeni vsak vpogled v strani, informacije in dokumente ne glede na to, ali se nahajajo na odprtem ali zaprtem delu portala.

Uporaba nad dogovorjenim obsegom pomeni uporabo zaprtega dela portala nad obsegom, ki je vključen v mesečno naročnino v skladu s temi pogoji uporabe in pogodbo o naročništvu.