New Page 1
Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/

Zaprti del

Predlog sporazuma o krajevni pristojnosti (21. člen ZUP)
Predlog za odločanje v sporu o stvarni pristojnosti (27. člen ZUP)
Sklep o odločitvi v sporu o pristojnosti (27. člen ZUP)
Pooblastilo direktorja občinske uprave uradni osebi za vodenje postopka v upravni zadevi (30. člen ZUP)
Pooblastilo župana uradni osebi za vodenje postopka v upravni zadevi (30. člen ZUP)
Zaprosilo za pravno pomoč državnih organov med seboj (33. člen ZUP)
Zaprosilo za pravno pomoč v tujini prek ministrstva (34. člen ZUP)
Zahteva za posredovanje podatkov (34.a člen ZUP)
Sklep o izločitvi direktorja občinske uprave (38. člen ZUP)
Sklep o izločitvi uradne osebe (38. člen ZUP)
Sklep o izločitvi župana (38. člen ZUP)
Sklep o zavrnitvi izločitve direktorja občinske uprave (38. člen ZUP)
Sklep o zavrnitvi izločitve uradne osebe (38. člen ZUP)
Sklep o zavrnitvi izločitve župana (38. členZUP)
Sklep o ustavitvi postopka (50. člen ZUP)
Sklep o postavitvi začasnega zastopnika (51. člen ZUP)
Sklep, s katerim se strankam naloži, da izberejo skupnega predstavnika (52. člen ZUP)
Sklep o imenovanju skupnega predstavnika (52. člen ZUP)
Pooblastilo stranke, dano na zapisnik pri organu (55. člen ZUP)
Sklep o odredbi pooblaščencu, da dostavi pisno pooblastilo (55. člen ZUP)
Sklep o zavrženju vloge, ker ni bilo predloženo pooblastilo (55. člen ZUP)
Sklep, da mora pooblaščenec naknadno dostaviti pooblastilo (55. člen ZUP)
Sklep o zavrženju vloge zaradi nepristojnosti (65. člen ZUP)
Dopis s katerim organ stranko obvesti o pomanjkljivosti vloge (67. člen ZUP)
Sklep o zavrženju vloge, ker stranka ni odpravila pomanjkljivosti (67. člen ZUP)
Vabilo izvedencu (71. člen ZUP)
Vabilo na zaslišanje (71. člen ZUP)
Sklep o denarni kazni (73. člen ZUP)
Sklep o plačilu stroškov (73. člen ZUP)
Sklep o privedbi (73. člen ZUP)
Zapisnik (75. člen ZUP)
Sklep o zavrnitvi zahteve o pregledovanju dokumentov zadeve (82. člen ZUP)
Sklep o vročanju na oglasni deski (96. člen ZUP)
Sklep o podaljšanju roka (99. člen ZUP)
Sklep o preložitvi naroka (102. člen ZUP)
Sklep o zavrnitvi preložitve naroka (102. člen ZUP)
Vabilo na ustno obravnavo (102. člen ZUP)
Sklep o dovolitvi vrnitve v prejšnje stanje (106. člen ZUP)
Sklep o zavrnitvi predloga za vrnitev v prejšnje stanje (106. člen ZUP)
Sklep o odstanitvi zaradi motenja reda (110. člen ZUP)
Sklep o denarni kazni zaradi razžalitve z vlogo (111. člen ZUP)
Sklep o denarni kazni zaradi kršitve reda (112. člen ZUP)
Sklep o stroških postopka, ki jih trpi stranka, na zahtevo katere se je postopek začel (113. člen ZUP)
Sklep o stroških postopka, ki se je začel po uradni dolžnosti in se je končal za stranko ugodno (113. člen ZUP)
Sklep o stroških postopka, ki jih trpi stranski udeleženec (114. člen ZUP)
Sklep, s katerim stranki naloži, da založi znesek, ki je potreben za pokritje posebnih izdatkov v gotovini (115. člen ZUP)
Sklep o ustavitvi postopka, ker stranka ni založila znesek, ki je potreben za pokritje posebnih izdatkov v gotovini (115. člen ZUP)
Sklep o povračilu stroškov postopka pričam, izvedencem, tolmačem in uradnim osebam (119. člen ZUP)
Sklep o oprostitvi plačila stroškov upravnega postopka (122. člen ZUP)
Sklep o zavrnitvi oprostitve plačila stroškov (122. člen ZUP)
Sklep, s katerim se razveljavi sklep o oprostitvi oprostitvi plačila stroškov upravnega postopka (123. člen ZUP)
Sklep o uvedbi upravnega postopka (125. člen ZUP)
Sklep o zavrženju zahteve, ker ni pogojev za uvedbo postopka (129. člen ZUP)
Sklep, s katerim se zavrže vloga stranke (129. člen ZUP)
Sklep o združitvi več upravnih zadev v en postopek (130. člen ZUP)
Sklep o uvedbi postopka z javnim naznanilom (131. člen ZUP)
Sklep, s katerim se ne dovoli razširitev zahtevka (133. člen ZUP)
Sklep o ustavitvi postopka začetega na zahtevo stranke (135. člen ZUP)
Sklep o ustavitvi postopka začetega po radni dolžnosti (135. člen ZUP)
Sklep o celotni ali delni ustavitvi postopka zaradi sklenjene poravnave (137. člen ZUP)
Zapisnik o poravnavi (137. člen ZUP)
Zahteva za predložitev dokaza (139. člen ZUP)
Sklep, s katerim se ne prizna lastnost stranke (142. člen ZUP)
Sklep, s katerim se prizna lastnost stranke (142. člen ZUP)
Povabilo k priglasitvi udeležbe v postopku (143. člen ZUP)
Povabilo k postopku z javnim naznanilom (143. člen ZUP)
Sklep o prekinitvi postopka zaradi rešitve predhodnega vprašanja (147. člen ZUP)
Sklep o prekinitvi postopka z nalogom, da stranka zahteva pri pristojnem organu uvedbo postopka za rešitev predhodnega vprašanja (147. člen ZUP)
Sklep o ustavitvi postopka, ker stranka ni predložila dokazila, da je pri pristojnem organu zahtevala uvedbo postopka za rešitev predhodnega vprašanja (151. člen ZUP)
Sklep o prekinitvi postopka (153. člen ZUP)
Razpis ustne obravnave (154. člen ZUP)
Sklep o izključitvi javnosti iz ustne obravnave (155. člen ZUP)
Sklep, s katerim se osebi, ki ni udeleženka postopka, dovoli navzočnost na ustni obravnavi, od katere je javnost izključena (156. člen ZUP)
Javno naznanilo ustne obravnave (159. člen ZUP)
Sklep o ustavitvi postopka, ker stranka ni prišla k ustni obravnavi, iz okoliščin pa je mogoče domnevati, da je predlog umaknila (161. člen ZUP)
Sklep o prekinitvi ustne obravnave (163. člen ZUP)
Sklep, s katerim organ drugi osebi naloži, naj pokaže listino na ustni obravnavi (174. člen ZUP)
Zaprosilo za dostavo listine, ki jo je izdal drugi državni organ (175. člen ZUP)
Sklep o denarni kazni zaradi neupravičenega izostanka priče (187. člen ZUP)
Sklep o denarni kazni priče, ki brez opravičenega razloga noče pričati (187. člen ZUP)
Sklep, s katerim uradna oseba, ki vodi postopek, odpravi sklep o denarni kazni priče in o stroških postopka (187. člen ZUP)
Sklep o prisilni privedbi priče (187. člen ZUP)
Ustna izjava stranke, podana na zapisnik (188. člen ZUP)
Sklep o izvedbi dokaza z izvedencem in o določitvi izvedenca (190. člen ZUP)
Sklep o izločitvi izvedenca (192. člen ZUP)
Sklep o denarni kazni, izrečeni lastniku ali posestniku stvari, prostorov ali zemljišča, ki brez opravičenega razloga ne dovoli ogleda (202. člen ZUP)
Sklep o povrnitvi škode, ki je nastala pri ogledu (202. člen ZUP)
Sklep o zavarovanju dokazov (206. člen ZUP)
Sklep s katerim se zavrne predlog za zavarovanje dokazov (206. člen ZUP)
Odločba organa prve stopnje (207. člen ZUP)
Odločba, izdana s predhodnim soglasjem organa (209. člen ZUP)
Soglasje upravnega organa (209. člen ZUP)
Sklep o dopolnitvi odločbe, ker nima pravnega pouka (215. člen ZUP)
Začasna odločba (221. člen ZUP)
Sklep o popravi odločbe (223. člen ZUP)
Sklep o zavrnitvi predloga za popravo pomote (223. člen ZUP)
Dopis organa druge stopnje, s katerim odstopa njemu poslano pritožbo organa prve stopnje (239. člen ZUP)
Sklep, s katerim organ prve stopnje zavrže pritožbo (240. člen ZUP)
Odločba, s katero organ druge stopnje ugodi pritožbi zoper sklep prve stopnje, s katero je bila pritožba zavržena, in hkrati odloči o pritožbi (240. člen ZUP)
Odločba, s katero organ druge stopnje zavrne pritožbo zoper sklep o zavrženju pritožbe (240. člen ZUP)
Dopis, s katerim organ prve stopnje pošlje pritožbo organu druge stopnje (245. člen ZUP)
Odločba, s katero organ druge stopnje zavrže pritožbo (246. člen ZUP)
Odločba organa druge stopnje, s katero zavrne pritožbo zoper odločbo organa prve stopnje (248. člen ZUP)
Odločba, s katero organ druge stopnje odločbo organa prve stopnje razglasi za nično (249. člen ZUP)
Odločba, s katero organ druge stopnje organa prve stopnje odpravi in zadevo pošlje v rešitev pristojnemu organu (250. člen ZUP)
Dopis, s katerim organ druge stopnje naloži organu prve stopnje dopolnitev postopka (251. člen ZUP)
Odločba, s katero organ druge stopnje odpravi odločbo prve stopnje in vrne zadevo v ponovno odločanje (251. člen ZUP)
Odločba, s katero organ druge stopnje odpravi odločbo prve stopnje in sam odloči o zadevi (251. člen ZUP)
Odločba organa druge stopnje, s katero ta spremeni odločbo organa prve stopnje (252. člen ZUP)
Dopis organa druge stopnje, s katerim organ druge stopnje zahteva pojasnilo od organa prve stopnje, zakaj ni pravočasno izdal odločbe (255. člen ZUP)
Dopis organa druge stopnje, s katerim določi organu prve stopnje rok za izdajo odločbe (255. člen ZUP)
Zahteva organa druge stopnje, s katero zahteva od organa prve stopnje, da mu pošlje dokumentacijo v zadevi (255. člen ZUP)
Odredba organa druge stopnje organu prve stopnje naj opravi ugotovitveni postopek (255. člen ZUP)
Odločba organa druge stopnje, izdana v zadevi ob molku organa prve stopnje (255. člen ZUP)
Dopis, s katerim organ prve stopnje pošlje organu druge stopnje predlog za obnovo posotpka (266. člen ZUP)
Sklep, s katerim se zavrže predlog za obnovo postopka (267. člen ZUP)
Odločba, s katero se zavrne predlog za obnovo postopka (267. člen ZUP)
Sklep o dovolitvi obnove postopka in o obsegu v katerem se postopek obnovi (268. člen ZUP)
Dopis, s katerim organ druge stopnje naloži organu prve stopnje opravo določenih dejanj v postopku (269. člen ZUP)
Odločba, izdana na podlagi obnove postopka (270. člen ZUP)
Sklep o odložitvi izvršitve dokončne odločbe, dokler se ne odloči o obnovi postopka (272. člen ZUP)
Odločba s katero se spremeni ali odpravi odločba zvezi z upravnim sporom (273. člen ZUP)
Dopis finančnemu uradu za izterjavo denarne obveznosti (289. člen ZUP)
Sklep, s katerim se zavrne dovolitev izvršbe, ker odločba ni izvršljiva (290. člen ZUP)
Sklep, s katerim se zavrže predlog za izvršbo (290. člen ZUP)
Odločba organa druge stopnje, s katero zavrne pritožbo zoper sklep o izvršbi (292. člen ZUP)
Sklep o odložitvi izvršbe (293. člen ZUP)
Sklep o ustavitvi izvršbe (293. člen ZUP)
Opozorilo zavezancu pred opravo izvršbe po drugi osebi (297. člen ZUP)
Sklep o dovolitvi izvršbe po drugi osebi (297. člen ZUP)
Sklep o obračunu stroškov (297. člen ZUP)
Sklep o založitvi stroškov izvršilnega postopka (297. člen ZUP)
Sklep o izvršbi s posredno prisilitvijo (298. člen ZUP)
Sklep o izvršbi z neposredno prisilitvijo (299. člen ZUP)
Odločba o vrnitvi tistega kar je bilo odvzeto v izvrršbi (300. člen ZUP)
Sklep o izvršbi v zavarovanje (301. člen ZUP)
Začasni sklep za zavarovanje izpolnitve obveznosti (304. člen ZUP)
 

pogoji uporabe