KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA MESTNE OBČINE PTUJ

1. Osnovni podatki o katalogu

na vrh

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Stroškovnik in cenik

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

na vrh

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Mestna občina Ptuj

Naslov:

Mestni trg 1

Pošta:

2250 Ptuj

Telefon:

02 748 29 99

Fax:

02 748 29 98

E-pošta:

obcina.ptuj@ptuj.si

Županja:

Nuška Gajšek

Odgovorna uradna oseba:

Nuška Gajšek, županja

Datum prve objave kataloga:

20.12.2003

Datum zadnje spremembe kataloga:

15.04.2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.ptuj.si

Druge oblike kataloga:

-

Pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja:

povezava

 

na vrh

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine

Delovno področje občine:

pristojnosti slovenskih občin

Organi občine:

Županja Mestne občine Ptuj

 

Mestni svet Mestne občine Ptuj

 

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj

 

Občinska uprava Mestne občine Ptuj

 

Skupna občinska uprava občin Spodnjega Podravja

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Ptuj

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

povezava

Organigram:

povezava

Kontaktni podatki zaposlenih:

povezava

 

2.b Seznam zavezancev po ZDIJZ iz pristojnosti občine

Javni zavodi:

Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož
Muzejski trg 1, 2250 Ptuj

 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Prešernova ulica 33-35, 2250 Ptuj

 

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2, 2250 Ptuj

 

Zdravstveni dom Ptuj
Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj

 

Lekarne Ptuj
Trstenjakova ulica 9, 2250 Ptuj

 

Vrtec Ptuj
Puhova ulica 6, 2250 Ptuj

 

Javni zavod za šport Ptuj
Čučkova ulica 7, 2250

 

Regijsko višješolsko in visokošolsko središče Ptuj
Vičava 1, 2250 Ptuj

 

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
Slovenski trg 6, 2250 Ptuj

 

Mestno gledališče Ptuj
Slovenski trg 13, 2250 Ptuj

 

Center interesnih dejavnosti Ptuj
Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj

 

Osnovna šola Breg
Rogaška cesta 6, 2250 Ptuj

 

Osnovna šola Ljudski vrt
Župančičeva ulica 10, 2250 Ptuj

 

Osnovna šola Olge Meglič
Prešernova ulica 31, 2250 Ptuj

 

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka
Raičeva ulica 2, 2250 Ptuj

 

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
Dravska ulica 11, 2250 Ptuj

  Osnovna šola Mladika
Žnidaričevo nabrežje 1, 2250 Ptuj
 

Zavod za turizem Ptuj

Murkova ulica 7, 2250 Ptuj

Izvajalci javnih služb:

Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Puhova ulica 10, 2250 Ptuj

 

Javne službe Ptuj d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj

 

Adriaplin d.o.o.
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Nosilci javnih pooblastil:

-

 

2.c Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Alen JEVTOVIĆ, direktor Občinske uprave Mestne občine Ptuj – za področje občinske uprave
Mestni trg 1, 2250 Ptuj
Tel: 02 748 29 11
E-pošta:
alen.jevtovic@ptuj.si

Pristojna oseba: Matej GAJSER, vodja Sekretariata za splošne zadeve - za področje Sekretariata za splošne zadeve
Mestni trg 1, 2250 Ptuj
Tel: 02 748 29 16
E-pošta: matej.gajser@ptuj.si

Pristojna oseba:

Benjamin PANIKVAR, vodja Oddelka za finance in analitiko - za področje Oddelka za finance in analitiko
Mestni trg 1, 2250 Ptuj
Tel: 02 748 29 30
E-pošta:
benjamin.panikvar@ptuj.si

Pristojna oseba:

Andrej TRUNK, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - za področje Oddelka za gospodarske dejavnosti
Mestni trg 1, 2250 Ptuj
Tel: 02 748 29 60
E-pošta: andrej.trunk@ptuj.si

Pristojna oseba:

Alen JEVTOVIĆ, vodja Kabineta župana - za področje Kabineta župana
Mestni trg 1, 2250 Ptuj
Tel: 02 748 29 11
E-pošta: alen.jevtovic@ptuj.si

Pristojna oseba:

Alenka KORPAR, direktorica Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - za področje dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, ki se nanaša na Mestno občino Ptuj
Mestni trg 1, 2250 Ptuj
Tel: 02 748 29 90
E-pošta:
alenka.korpar@ptuj.si

Pristojna oseba:

Primož KOROŠAK, višji svetovalec za Področje zaščite in reševanja

Mestni trg 1, 2250 Ptuj,

Tel: 08 748 29 70, E-pošta: primoz.korosak@ptuj.si

Pristojna oseba:

 

mag. Zdenka BEZJAK, podsekretarka (za pomoč pri vodenju skupne uprave) v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju - v času odsotnosti direktorice za področje dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, ki se nanaša na Mestno občino Ptuj

Mestni trg 1, 2250 Ptuj
Tel: 02 748 29 29
E-pošta:
zdenka.bezjak@ptuj.si

Pristojna oseba:

Martin KUKOVIČ, vodja Oddelka za pravne zadeve in ravnanje s pravnim premoženjem

Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Tel: 02 748 29 82

E-pošta: martin.kukovic@ptuj.si

  Sklep o določitvi uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

Državni register:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti:

register predpisov Mestne občine Ptuj

Seznam neuradnih prečiščenih besedil predpisov lokalne skupnosti:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti po letih:

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Uradno glasilo Mestne občine Ptuj:

Uradni vestnik Mestne občine Ptuj

Predpisi EU:

povezava

 

2.e Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov lokalne skupnosti:

katalog predlogov predpisov Mestne občine Ptuj

Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih:

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

 

2.f Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta:

povezava

Seje občinskega sveta po letih:

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

 

2.g Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz s področja dela občine po vsebinskih sklopih:

Seznam strateških dokumentov:

povezava

Seznam programov:

povezava

Seznam programov razvoja in strategij posameznih dejavnosti:

povezava

Seznam strategij razvoja posameznih (gospodarskih in negospodarskih) javnih služb:

povezava

Strategije, programi in načrti delovanja organov občine:

povezava

Stališča, mnenja in študije:

povezava

 

2.h Seznam vrst upravnih postopkov in storitev občine  za občane

Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:

povezava

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku:

povezava

Storitve občine (vloge in obrazci):

povezava 1, 2

Podatki o dostopnosti občinske uprave:

Uradne ure Občinske uprave Mestne občine Ptuj:
- ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure
- sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 14.00 - 16.00 ure
- petek od 8.00 do 12.00 ure

  Uradne ure sprejemne pisarne Občinske uprave Mestne občine Ptuj:
- ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
- sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure
- petek od 8.00 do 13.00 ure.
 

Uradne ure Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju:
- ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure
- sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 14.00 - 16.00 ure
- petek od 8.00 do 12.00 ure

 

2.i Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN3:

Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila:

povezava

Razpisi delovnih mest:

povezava

Druge objave:

povezava
povezava

 

2.j Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.

Ime evidence:

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

Kadrovska evidenca

Normativna podlaga:

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

2.

 

Ime evidence:

Evidence prekrškovnega organa

Normativna podlaga:

Zakon o občinskem redarstvu /ZORed/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

3.

 

Ime evidence:

Evidenca o upravnem postopku

Evidenca dokumentarnega gradiva

Evidenca dokumentov

Evidenca o sejnem gradivu

Evidenca sklepov

Normativna podlaga:

Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

4.

 

Ime evidence:

Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore

Normativna podlaga:

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

5.

 

Ime evidence:

Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških

Normativna podlaga:

Zakon o prekrških /ZP-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

6.

 

Ime evidence:

Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občin

Centralna evidenca finančnega premoženja občine

Normativna podlaga:

Zakon o javnih financah /ZJF/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

7.

 

Ime evidence:

Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina

Normativna podlaga:

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

8.

 

Ime evidence:

Evidenca o občinskih cestah in objektih

Normativna podlaga:

Zakon o cestah /ZCes-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

9.

 

Ime evidence:

Register turističnih vodnikov turističnega območja

Normativna podlaga:

Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

10.

 

Ime evidence:

Evidenca o požarih in eksplozijah ter o nastali škodi

Evidenca o usposobljenosti zaposlenih za varstvo pred požarom

Evidenca o opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom s katerimi razpolaga občina

Normativna podlaga:

Zakon  o varstvu pred požarom /ZVPoz/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

11.

 

Ime evidence:

Evidenca o pokojnikih, ki so pokopani na pokopališču

Kataster grobov

Evidenca najemnikov grobov

Normativna podlaga:

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu podjetja

   

12.

 

Ime evidence:

Register občinskih stanovanj

Register upravnikov stavb in najemnih pogodb

Normativna podlaga:

Stanovanjski zakon /SZ-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

13.

 

Ime evidence:

Register o podeljenih koncesijah

Normativna podlaga:

Zakon o socialnem varstvu /ZSV/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

14.

 

Ime evidence:

Evidenca o zaposlenih delavcih

Evidenca o stroških dela

Evidenca o izrabi delovnega časa

Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

Normativna podlaga:

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

15.

 

Ime evidence:

Evidenca vstopov in izstopov v prostore

Zbirka osebnih podatkov (videonadzor)

Normativna podlaga:

Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

16.

 

Ime evidence:

Kataster gospodarske infrastrukture

Normativna podlaga:

Zakon o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

17.

 

Ime evidence:

Evidenca oddanih javnih naročil

Normativna podlaga:

Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

18.

 

Ime evidence:

Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji

Normativna podlaga:

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

 

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju občine:

povezava

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

 

na vrh

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

-

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

 

- ustna zahteva

 

- preko telefona

 

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

 

- pisna zahteva po pošti

 

- vložitev zahteve po elektronski pošti

 

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Mestne občine Ptuj obcina.ptuj@ptuj.si

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop:

-

Obrazci s področja dostopa do informacij javnega značaja:

povezava

 

na vrh

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (fotokopija, elektronski zapis), skladno s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

 

Za posredovanje informacij javnega značaja vam lahko zaračunamo le materialne stroške, kadar le-ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,                                     

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

povezava

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

-

 

 

na vrh

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: