New Page 1

Razvid občinskih gospodarskih javnih služb z vzorci aktov

Odprti del

1. Splošni predpisi

1.1 Zakon o zavodih /ZZ/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

2. Vzgoja, izobraževanje in šport

2.1 Zakon o izobraževanju odraslih /ZIO/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

2.2 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

2.3 Zakon o vrtcih /ZVrt/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

2.4 Zakon o športu /ZŠpo-1/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 
3. Kultura in umetnost

3.1 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

3.2 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva /ZVDAGA/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

3.3 Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

3.4 Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 
4. Narava in okolje

4.1 Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

 

4.2 Zakon o gasilstvu /ZGas/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 
5. Zdravstveno varstvo

5.1 Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

5.2 Zakon o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 
6. Socialno varstvo

6.1 Zakon o socialnem varstvu /ZSV/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

pogoji uporabe