New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 16. seji, dne 16. 3. 2005 sprejel

 

 

S P R E M E M B O     O D L O K A

 

 

o denarni pomoči za novorojence v Občini Hajdina

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o denarni pomoči za novorojence v Občini Hajdina (Uradni list RS, št. 44/04) se v prvem odstavku 4. člena beseda trideset nadomesti z besedo devetdeset.

 

 

2. člen

 

 

Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 152-02/04-1

 

 

Hajdina, dne 16. marca 2005.

 

 

Župan

Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.