Na podlagi 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na 10. redni seji dne 29. 1. 2004 sprejel
 
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
 
 
P R A V I L N I K A
 
 
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v Občini Kidričevo ter o podeljevanju nagrad za inovacije
 
 
1. člen
 
V 8. členu se besedi »pristojni oddelek« nadomestita z besedama »občinska uprava«
 
2. člen
 
V 15. členu, točki 2, tretjem odstavku se za tretjo alineo doda nova četrta alinea:
 
 
– da se izobraževanje izvaja na ozemlju Republike Slovenije.
 
3. člen
 
V 15. členu, točki 3, tretjem odstavku, prvi alinei se besedi »priglasitev del« nadomestita z besedama »lokacijska informacija«.
 
4. člen
 
V 15. členu, točki 3.1. se za besedo izvajalcev doda besedilo »iz Republike Slovenije«.
 
 
V 15. členu, točki 3.1., prvi alinei se za besedo strategije doda besedilo »za isti namen«.
 
 
V 15. členu, točki 3.1., drugi alinei se na koncu stavka briše pika in doda besedilo »za isti namen«.
 
5. člen
 
V 15. členu, točki 3.3., prvem odstavku se za besedo znana doda beseda »do«.
 
 
Za besedo »stroškov« se pika nadomesti z vejico, za katero se doda besedilo »vendar največ 1 mio SIT na posamezno osnovno sredstvo«.
 
6. člen
 
V 15. členu, točki 4, tretjem odstavku, drugi alinei se število »1« nadomesti z številom »2«.
 
 
Četrti odstavek se briše.
 
7. člen
 
V 15. členu, točka 4.1., tretja alinea se število »70.000« nadomesti s številom »150.000«.
 
 
Za drugo alineo se doda nova tretja alinea:
 
 
– oseba mora imeti stalno prebivališče v Občini Kidričevo.
 
 
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.
 
8. člen
 
V 15. členu, točka 4.2., tretja alinea se število »70.000« nadomesti s številom »300.000«.
 
 
Za drugo alineo se doda nova tretja alinea:
 
 
– oseba mora imeti stalno prebivališče v Občini Kidričevo.
 
 
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.
 
9. člen
 
V 15. členu, točka 6, tretji odstavek, prva alinea se za besedo dejavnost beseda »šol iz Občine Kidričevo«.
 
 
V 15. členu, točka 6, peti odstavek, prva pod alinea se za besedo stroškov doda vejica in besedilo »vendar največ 100.000 SIT«.
 
 
V 15. členu, točka 6, peti odstavek, druga pod alinea se za besedo stroškov doda vejica in besedilo »vendar največ 70.000 SIT«.
 
 
V 15. členu, točka 6, peti odstavek, tretja pod alinea se za besedo stroškov doda vejica in besedilo »vendar največ 50.000 SIT«.
 
10. člen
 
V 15. členu, točka 7, peti odstavek, prva alinea se za vejico doda besedilo »vendar največ 500.000 SIT«.
 
 
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek:
 
 
»Če se izvajajo aktivnosti tudi s podjetniki iz druge občine ali občin se višina sofinanciranja izračuna na podlagi proporcionalnega deleža podjetnikov iz Občine Kidričevo glede na udeležbo v celoti«.
 
11. člen
 
V 15. členu, točka 9, drugi odstavek se briše tretja alinea.
 
 
Dosedanja četrta alinea postane tretja alinea.
 
12. člen
 
V 15. členu, točka 9, peti odstavek se prvi stavek nadomesti z novim stavkom:
 
 
»Posojila se dodeljujejo z dobo vračanja 5 let«.
 
 
V 15. členu, točka 9, peti odstavek se briše drugi stavek.
 
 
Tretji stavek, ki postane drugi stavek se nadomesti z besedilom:
 
 
Moratorij za pričetek vračanja posojila je najdalj 6 mesecev«.
 
13. člen
 
V 15. členu, točka 9, šesti odstavek se besedi »občinski svet« nadomestita z besedo »odbor«.
 
 
Brišejo se drugi stavek ter obe alinei.
 
 
V osmem odstavku, drugi alinei se beseda »proračunskih« nadomesti z besedo »kreditnih«.
 
 
V šestnajstem odstavku se število »3« nadomesti s številom »6«.
 
14. člen
 
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 015-03-17/03-1
Kidričevo, dne 29. januarja 2004.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.