Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne 29. 12. 1995 sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 1995
 
 
1. člen
 
V odloku o proračunu Občine Radenci za leto 1995 (Uradni list RS, št. 52/95) se 3. člen spremeni tako, da glasi:
 
 
Proračunski prihodki za leto 1995 se določijo v višini 310,929.000 SIT in se razporedijo za:
 
 
 
– tekoče obveznosti                              225,205.000 SIT
– investicijske obveznosti                        85,724.000 SIT
 
 
V skladu s priloženim rebalansom prihodkov in odhodkov ter predlogom delitve sredstev za šport ter predlogom razdelitve sredstev za kulturo.
 
2. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
Št. 028-01/96
Radenci, dne 6. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.