New Page 1
Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/

Zaprti del

Vzorci aktov občinskega sveta

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe v občini (3., 7. člen ZGJS)

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini (4., 6. člen ZGJS)

Odlok o ustanovitvi javnega holdinga (13. člen ZGJS)

Sklep o ustanovitvi komisije / odbora za varstvo uporabnikov javnih dobrin (14. člen ZGJS)

Odlok o organizaciji in delovnem področju režijskega obrata (17. člen ZGJS)

Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda (18., 20. člen ZGJS)

Sklep o imenovanju člana upravnega odbora javnega gospodarskega zavoda (23. člen ZGJS)

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja (25. člen ZGJS)

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe (32. člen ZGJS)

Sklep o prisilnem odkupu koncesije (34. člen ZGJS)

Sklep o odvzemu koncesije (44. člen ZGJS)

Sklep o prevzemu koncesionirane dejavnosti v režijo (45. člen ZGJS)

Sklep o dovoljenju za prenos opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe na drugo osebo (46. člen ZGJS)

 

Vzorci aktov župana

Pogodba o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe v občini (z javnim podjetjem, javnim gospodarskim zavodom) (7. člen ZGJS, 50. člen ZJF)

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe v občini (z razpisno dokumentacijo) (36. člen ZGJS)

Pogodba o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe (39. člen ZGJS)

 

Vzorci aktov občinske uprave

Odločba o pravici uporabnika storitev lokalne gospodarske javne službe (16. člen ZGJS)

Odločba o izbiri koncesionarja (37. člen ZGJS)

 

Pogoji uporabe