New Page 1
Zakon o zavodih /ZZ/

Zaprti del

Vzorci aktov občinskega sveta

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda (3. člen ZZ)

Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti poslovodnega organa zavoda (11. člen ZZ)

Sklep o soglasju k spremembi imena in sedeža zavoda (17. člen ZZ)

Sklep o soglasju k spremembi ali razširitvi dejavnosti zavoda (20. člen ZZ)

Sklep o soglasju zavodu za ustanovitev drugega zavoda (20. člen ZZ)

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje negospodarske javne službe (koncesijski akt) (25. člen ZZ)

Sklep o imenovanju direktorja zavoda (32. člen ZZ)

Sklep o razrešitvi direktorja zavoda (32. člen ZZ)

Sklep o soglasju k imenovanju direktorja zavoda (32. člen ZZ)

Sklep o soglasju k razrešitvi direktorja zavoda (32. člen ZZ)

Sklep o soglasju k imenovanju direktorja zavoda s pravico javnosti (32. člen ZZ)

Sklep o soglasju k razrešitvi direktorja zavoda s pravico javnosti (32. člen ZZ)

Sklep o razrešitvi direktorja zavoda (38. člen ZZ)

Sklep o soglasju k statutu in pravilom zavoda (46. člen ZZ)

Odlok o statusnih spremembah zavoda (51. člen ZZ)

Odlok o prenehanju zavoda (54. člen ZZ)

 
Vzorci aktov župana

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje negospodarske javne službe (z razpisno dokumentacijo) (42. člen ZJZP)

Pogodba o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih z drugimi soustanovitelji zavoda (9. člen ZZ)

Pogodba o koncesiji za opravljanje negospodarske javne službe (25. člen ZZ)

 
Vzorci aktov občinske uprave

Odločba o podelitvi koncesije za opravljanje negospodarske javne službe (25. člen ZZ)

Odločba o odvzemu koncesije za opravljanje negospodarske javne službe (27. člen ZZ)

 

pogoji uporabe