New Page 2

Uradno glasilo slovenskih občin

V Uradnem glasilu slovenskih občin, ki izhaja od leta 2005 po načelu enotne izdaje in katerega odgovorni urednik je izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik, objavlja uradne objave 57 slovenskih občin.

 

Pravilno objavljanje predpisov je pogoj za začetek njihove veljavnosti. Zato je to tudi ustavna materija. V Ustavi RS (v 154. členu) je določeno, da začne predpis veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njem drugače določeno. Na podlagi določila drugega odstavka 154. člena Ustave Republike Slovenije se predpisi lokalnih skupnosti objavljajo v uradnem glasilu, ki ga te same določijo.

 

Navedeno obveznost objave povzema tudi Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ v svojem 66. členu, kjer določa: 'Statut in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če v njih ni drugače določeno. Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu'.

Objava v drugem glasilu ali v drugi obliki (na svetovnem spletu) ne nadomešča objave v predpisanem uradnem glasilu. Uradna objava v smislu ustavnih in zakonskih določb je samo objava v uradnem glasilu, ki ga občina določi v splošnem aktu (statutu).

Občine torej občinske predpise objavljajo v svojih uradnih glasilih, mnoge izmed njih pa so za uradno glasilo določile Uradno glasilo slovenskih občin.

 

Zakaj bi se odločili objavljati v Uradnem glasilu slovenskih občin?

 

Za to obstaja več razlogov. Uradno glasilo slovenskih občin izhaja vsak petek oziroma lahko tudi po dogovoru. Pred objavo v Uradnem glasilu slovenskih občin vsa besedila tehnično primerno obdelamo in jih tudi pregledamo. Trudimo se biti natančni, hitri in odzivni. Neprestano izpopolnjujemo kakovost naših storitev.

 

Posamezna številka ima isto skupno letno zaporedno številko, datum izdaje in tekoče letno oštevilčenje strani. Uradna izdaja Uradnega glasila slovenskih občin je elektronska izdaja, ki je brezplačno dostopna na spletni strani www.lex-localis.info. Omogočen je tudi brezplačni dostop zainteresirani javnosti do uradnega glasila v elektronski obliki na spletnem portalu Inštituta (www.lex-localis.info). Naročniku (občini) pa posredujemo 1 brezplačen izvod posamezne številke Uradnega glasila slovenskih občin.

 

Katere so prednosti za občine v povezavi z objavljanjem predpisov v Uradnem glasilu slovenskih občin?

 

Vsi predpisi občin, ki so objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin, so vneseni tudi v register lokalnih predpisov na svetovnem spletu v katalogu informacij javnega značaja občine v skladu z določili veljavnega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ in njegovi podlagi sprejetimi predpisi. Vsi predpisi so podprti z dodatnimi koristnimi podatki (datum sprejema, datum objave, veljavnost predpisa, datum začetka njegove veljavnosti, pravna podlaga, itd.). Tako je izpolnjena dolžnost občin, da morajo zagotavljati dostop do veljavnih predpisov vsej zainteresirani javnosti. Ob objavljenih spremembah in dopolnitvah pripravimo in objavimo tudi neuradno prečiščeno besedilo.

 

Za vse dodatne informacije nas pokličite na tel: 02 250 04 58 ali nam pišite na info@lex-localis.info.