Na podlagi 29. člena ter 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, 45/94-odločba US, 57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odločba US, 9/96-odločba US, 44/96-odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odločba US, 74/98, 59/99- odločba US, 70/00 in 51/02) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na seji, dne 3. februarja 2003, sprejel
 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA MESTNE OBČINE PTUJ
 
1.člen
 
V Statutu Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/99-prečiščeno besedilo in 2/01) se v 16. členu za tretjo točko vstavi nova četrta točka, ki glasi:
 
»4. odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo
     
 
Dosedanja četrta in peta točka postaneta peta in šesta točka.
 
2.člen
 
V 18. členu se besedilo tretje točke spremeni tako, da glasi:
 
»3. Odbor za družbene dejavnosti
 
- na področju raziskovalne dejavnosti, športa in rekreacije, otroškega varstva, vzgoje in izobraževanja ter informacijsko-dokumentacijske dejavnosti.«
     
 
Za tretjo točko se vstavi nova četrta točka, ki glasi:
 
»4. odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo
 
- na področju socialnega varstva, zdravstva in kulture ter kulturne dediščine.«
     
 
Dosedanja četrta in peta točka postaneta peta in šesta točka.
 
3.člen
 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.
     
 
Številka: 030-01-3/00
 
Datum: 3.2.2003
     
 
dr. Štefan ČELAN, s.r.
 
Župan Mestne občine Ptuj