New Page 2

 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/1994 – odl. US RS: U-I-13/94-65, 45/94 – odl. US RS: U-I-144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS: U-I-285/94-105, 63/95, 73/95 – odl. US RS: U-I-304/94-9, 9/96 – odl. US RS: U-I-264/95-7, 39/96 – odl. US RS: U-I-274-95, 44/96 – odl. US RS: U-I-98/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS: U-I-39/95, 74/98, 12/99 – skl. US RS: U-I-4/99, 36/99 – odl. US RS: U-I-313/96, 59/99 – odl. US RS: U-I-4/99, 70/00, 94/00 – skl. US RS: U-I-305-98-14, 100/00 – skl. US: U-I-186/00-10, 28/01 – odl. US RS: U-I-416/98-38, 87/01, 16/02 – skl. US RS: U-I-33/02-7, 51/02, 108/03 – odl. US RS: U-I-186/00-21, 77/04 – odl. US RS: U-I-111/04-21) je Občinski svet občine Kidričevo na 19. redni seji dne 19. 5. 2005 sprejel

 

 

S P R E M E M B O   S T A T U T A

 

 

Občine Kidričevo

 

 

1. člen

 

 

V Statutu Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99) se tretji odstavek 14. člena spremeni tako, da se glasi:

 

 

»(3) Splošni akti občine se objavijo v uradnem glasilu slovenskih občin.«

 

 

2. člen

 

 

V prvem odstavku 122. člena se besede »Uradnem listu Republike Slovenije« nadomestijo z besedami »uradnem glasilu slovenskih občin«.

 

 

3. člen

 

 

Ti spremembi statuta začneta veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 015-02/03-1

 

 

Kidričevo, dne 9. junija 2005.

 

 

Zvonimir Holc l. r.

 

 

Župan

 

 

Občine Kidričevo