Spoštovana

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE

1. Osnovni podatki o katalogu

na vrh

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
4. Stroškovnik in cenik
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

na vrh

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 


Javni zavod Zdravstveni dom Grosuplje

Naslov: Pod gozdom c. I/14
Pošta: 1290 Grosuplje
Telefon: 01 781 84 00
Fax: 01 786 09 29
E-pošta: info@zd-grosuplje.si
Direktorica: Štefka Zaviršek, dr. med
Odgovorna uradna oseba: Štefka Zaviršek, direktorica
Datum prve objave kataloga: 09.08.2012
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://sl.zd-grosuplje.si
Druge oblike kataloga: -
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja: povezava

na vrh

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda
Delovno področje javnega zavoda: katalog pristojnosti javnih zavodov
Organi javnega zavoda: svet zavoda, direktor javnega zavoda, strokovni svet
Organigram: povezava
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Dejavnosti in službe, ostale službe
Vodstvo javnega zavoda:  
Direktorica:

Štefka Zaviršek, dr. med

Pomočnik direktorja:

Vlasta Zupančič, univ. dipl. org

 

Denis Malnar, dipl. zdravstvenik

Notranje organizacijske enote zdravstvenega doma:

SKUPNE SLUŽBE/UPRAVA
Vodja: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

 

PREDŠOLSKO in ŠOLSKO OTROŠKO VARSTVO
Vodja: Jana Bošnjak, dr. med., spec. pediatrije

 

SLUŽBA SPLOŠNE MEDICINE
Vodja: Denis Voga, dr. med., spec. druž. med.

 

ZOBOZDRAVSTVO
Vodja: Marjanca Firm, dr.dent.med.

 

SPECIALISTIČNE AMBULANTE
Vodja: Katarina Vukelič, dr. med., spec. interne medicine in pnevmologije

 

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ
Vodja: Branko Berk, dipl. ing.l abor. biomedicine

 

FIZIOTERAPIJA

Vodja: Manca Grum, dipl. fizioterapevt

 

ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

Vodja: Anica Kozinc, dipl. med. sestra

 

PATRONAŽNA SLUŽBA IN NEGA NA DOMU

Vodja: Branka Genorio, dipl. babica

 

NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Vodja: Denis Voga, dr. med., spec. druž. med.

 

SPREJEM/INFORMACIJE
Vodja: Marko Šabec

Ustanovitelji/ce: Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
  Občina Dobrepolje
Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Štefka Zaviršek, dr. med, direktorica javnega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje, Pod gozdom c. I/14, 1290 Grosuplje
Tel: 01 781 84 00, Faks: 01 786 09 29, e-pošta: info@zd-grosuplje.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda
Državni register: povezava
Predpisi s področja zdravstvene in lekarniške dejavnosti: povezava
Predpisi z delovanja področja lokalne skupnosti: povezava
Neuradna prečiščena besedila predpisov lokalne skupnosti povezava
Splošni akti javnega zavoda: povezava
Neuradna prečiščena besedila splošnih aktov javnega zavoda: povezava
Predpisi EU: povezava

2.d Seznam predlogov predpisov
Predlogi splošnih aktov javnega zavoda: katalog predlogov predpisov javnega zavoda

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz s področja dela javnega zavoda

Seznam strateških dokumentov: povezava
Seznam programov: povezava
Seznam programov razvoja in strategij posameznih dejavnosti: povezava
Strategije, programi in načrti organizacijskih enot javnega zavoda: povezava
Stališča, mnenja in študije: povezava

 

2.f Katalog upravnih in drugih storitev javnega zavoda

Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod: povezava
Življenjski dogodki (storitve javnega zavoda za uporabnike): Splošne ambulante
Zobozdravstvo
  Otroški dispanzer
  Pljučni dispanzer
  Medicina dela, prometa in športa
  Varstvo žena
  Patronaža in nega na domu
  Fizioterapija
  Laboratorij
  Ultrazvok
  Diabetološka ambulanta
  KZA - Kljub Zdravljenih Alkoholikov
  RTG
 

Logopedija

Podatki o dostopnosti javnega zavoda: povezava

2.g Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Javno naročanje po ZJN2: Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila: povezava
Razpisi delovnih mest: povezava
Druge objave: povezava

2.h Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
1.
Ime evidence:

Evidenca o zaposlenih delavcih

Normativna podlaga:

13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

   
2.  
Ime evidence: Evidenca o stroških dela
Normativna podlaga: 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
Opis in pogoji dostopa do evidenc: pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
   
3.  
Ime evidence: Evidenca o izrabi delovnega časa
Normativna podlaga:

18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

   
4.  
Ime evidence: Evidenca osnovne medicinske dokumentacije
Normativna podlaga: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/
Opis in pogoji dostopa do evidenc: pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/
   
5.  
Ime evidence: Evidenca preventivnega zdravstva delavcev, udeležencev v prometu in športu
Normativna podlaga:

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/ in z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

   
6.  
Ime evidence: Evidenca patronažne zdravstvene nege
Normativna podlaga:

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/ in z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

   
8.  
Ime evidence:

Evidenca opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus usposobljenosti

Normativna podlaga:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/, Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz-UPB1/ in Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

   
9.  
Ime evidence: Evidenca zdravstvenih pregledov delavcev
Normativna podlaga:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ in Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ in z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

   
10.  
Ime evidence: Evidenca čakalnih seznamov
Normativna podlaga: Zakon o pacientovih pravicah /ZPacP/ in Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/
Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o pacientovih pravicah /ZPacP/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o pacientovih pravicah /ZPacP/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

   
11.  
Ime evidence:

Evidenca zahtev za obravnavo kršitev pacientovih pravic

Normativna podlaga: Zakon o pacientovih pravicah /ZPacP/ in Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/
Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o pacientovih pravicah /ZPacP/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o pacientovih pravicah /ZPacP/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

   
12.  
Ime evidence:

Evidenca razporejenih na delovno dolžnost s področja obrambe, zaščite in varnosti

Normativna podlaga:

Zakon o obrambi /ZObr-UPB1/, Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov, Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o obrambi /ZObr-UPB1/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o obrambi /ZObr-UPB1/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
1.
Ime informatizirane zbirke: Zdravstveni informacijski sistem Promedica
Dostop do evidence: zbirka je dostopna pooblaščenim osebam
   
2.  
Ime informatizirane zbirke: Informacijski sistem v laboratoriju - Labis
Dostop do evidence: zbirka je dostopna pooblaščenim osebam
   
3.  
Ime informatizirane zbirke:

Informacijski sistem v trombotični ambulanti - Trombo

Dostop do evidence: zbirka je dostopna pooblaščenim osebam
   
4.  
Ime informatizirane zbirke: Informacijski sistem v RTG - Synapse
Dostop do evidence: zbirka je dostopna pooblaščenim osebam
   
5.  
Ime informatizirane zbirke: Informacijski sistem v računovodstvu in financah - Edico
Dostop do zbirke: zbirka je dostopna pooblaščenim osebam
   
6.  
Ime informatizirane zbirke: Zdravstveni informacijski sistem AUDAX
Dostop do evidence: zbirka je dostopna pooblaščenim osebam

2.j Druge informacije javnega značaja
Novice o delovanju javnega zavoda: povezava
Računovodska in poslovna poročila po letih: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Finančni načrti po letih: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

na vrh

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: - vsak delovnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: - osebni dostop na sedežu javnega zavoda
- dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve: Neformalna zahteva:
  - ustna zahteva
  - preko telefona
  - po elektronski poti
Formalna zahteva: - zahteva podana ustno na zapisnik
  - pisna zahteva po pošti
  - vložitev zahteve po elektronski pošti
 

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Javnega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje info@zd-grosuplje.si

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani javnega zavoda nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop: -

na vrh

4. STROŠKOVNIK IN CENIK  
Cena za posredovanje informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
  V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
  Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: povezava
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: -

 

na vrh

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  
Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

Letno poročilo Zdravstvenega doma Grosuplje za leto 2009

  Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje
  Letno poročilo Zdravstvenega doma Grosuplje za leto 2007
  Finančni načrt Zdravstvenega doma Grosuplje 2008
  Finančni načrt Zdravstvenega doma Grosuplje 2011
  Statut Zdravstvenega doma Grosuplje