Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št . 74/98) , 7. člena statuta občine Vodice (Ur. list RS št. 49/95 in 31/98) in odloka o Vaških skupnostih občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice št. 10/98) je Občinski svet občine Vodice na svoji 4. seji dne 11.3.1999 sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O VAŠKIH SKUPNOSTIH OBČINE VODICE
 
1.člen
V 7.členu se doda besedilo: "…,Vodice,na območju k.o. Vodice."
2.člen
V Odloku o vaških skupnostih občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 10) se v celotnem odloku besedilo "svet vaške skupnosti" nadomesti z besedilom "odbor vaške skupnosti" v ustreznih sklonih.
3.člen
9.člen se spremeni tako, da se glasi:
 
" Organ vaške skupnosti je odbor vaške skupnosti. Člane odbora vaške skupnosti imenujejo in razrešujejo na svojih zborih prebivalci ožjega dela. Odbor vaške skupnosti se imenuje za štiri leta."
4.člen
11.člen se dopolni s šesto alinejo, ki se glasi: " Vodice 7."
5.člen
12.člen se spremeni tako, da se glasi.
 
"Zbore občanov skliče župan ali od njega pooblaščena oseba. Kandidate za člane odbora vaške skupnosti predlagajo skupine občanov z zbiranjem izjav o podpori kandidatov ali politične stranke."
6.člen
14. člen se v 7. alineji spremeni tako, da se glasi:
 
"Opravlja druge naloge, ki jih določajo pravila vaške skupnosti."
7. člen
17.člen se spremeni tako, da se glasi:
 
"Imenovanje prvih organov vaških skupnosti se izvede najkasneje v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka."
8. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
"Vsa tehnična opravila v zvezi z zbiranjem kandidatur za odbore vaških skupnosti do ugotovitve veljavnosti kandidatur opravlja komisija za volitve, mandatna vprašanja in imenovanja."
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice ali Uradnem listu RS.
 

Št.: 032-01-001/99-030/AM
Datum: 15.3.1999
Župan Občine Vodice
Anton Kokalj