New Page 2
Naročnina
 
Cena naročnine za posamezen dostop je določena z veljavnim cenikom in vključuje uporabo zaprtega dela Portala Lex localis. Za obračun naročnine se upošteva koledarski mesec.
Naročnino in morebitno uporabo nad dogovorjenim obsegom plačuje naročnik mesečno, za pretekli mesec, vse na podlagi računa, ki mu ga izstavi Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor. Rok plačila naročnine je 30 dni in je določen z naročniško pogodbo.
Znesek neizkoriščene naročnine se prenaša v naslednji mesec vendar ne več kot trikratnik mesečne naročnine.
Računi za vse storitve, ki jih Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor obračunava naročniku na podlagi pogodbe o naročništvu, kot morebitni opomini za plačilo računov, se pošiljajo naročniku z navadno pošto. Naročnik je dolžan Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor obvestiti o morebitnih spremembah svojega naslova ali sedeža oziroma drugih podatkih, ki lahko vplivajo na naročniško razmerje.