New Page 2
Prenehanje naročništva
 
Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od pogodbe o naročništvu brez navajanja razlogov za odpoved, pri čemer naročništvo preneha na zadnji dan v mesecu, v katerem je odpoved sporočena nasprotni stranki, če je tej obvestilo o odpovedi vročeno do vključno 20. dne v mesecu oziroma na zadnji dan v naslednjem mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je odpoved sporočena nasprotni stranki, če je obvestilo o odpovedi vročeno po 20. dnevu v mesecu.
Začasne prekinitve s strani naročnika niso možne.
Naročnik lahko odstopi od pogodbe o naročništvu v primeru, da Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor spremeni splošne pogoje uporabe in/ali cenik, naročnik pa se z novimi pogoji uporabe in/ali cenikom ne strinja.
Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor lahko odstopi od pogodbe o naročništva takoj, brez odpovednega roka iz teh pogojev uporabe, če:
- naročnik ne plača pravočasno računov Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor, ki mu jih ta izstavi za storitve,
- uporabnik krši splošne pogoje uporabe,
- uporabnik z geslom ne ravna v skladu s splošnimi pogoji uporabe,
- naročnik ali uporabnik krši avtorsko in druge sorodne pravice Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor,
- naročnik ali uporabnik krši druge obveznosti, ki jih je prevzel s pogodbo o naročništvu, splošnimi pogoji uporabe in veljavnim cenikom.
Obvestilo o odstopu od pogodbe o naročništvu mora stranka, ki od pogodbe odstopa, posredovati drugi pogodbeni stranki v pisni obliki s priporočeno pošto.