New Page 2
Avtorske pravice
Znak "Lex localis" je varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka po Zakonu o industrijski lastnini /ZIL-1/.
Vse zbirke podatkov predstavljajo podatkovno bazo v smislu določb veljavnega Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah /ZASP/, zbirke dokumentov v portalu - v celoti in kot posamezni sestavni deli sistema - so varovane z avtorsko pravico Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor in z drugimi predpisi.
Posamezne enote v zbirkah portala Lex localis, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. članki, knjige, priročniki, osnutki splošnih, posamičnih aktov in aktov poslovanja, komentarji predpisov itn.) so varovane z avtorsko pravico njihovega avtorja.
Avtorsko varstvo portala Lex localis obsega varstvo v skladu z določili Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah /ZASP/.
Za posamezne enote zbirk portala Lex localis, ki imajo značaj avtorskega dela, je dovoljena le uporaba za lastne potrebe. Vse druge oblike nadaljnjega distribuiranja, posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. reproduciranje v knjigi, objava na strežniku naročnika oz. uporabnika, prodaja drugim uporabnikom itn.) so izrecno prepovedane.
Uporabnik oziroma naročnik, ki je uporabniku omogočil uporabo, odgovarja Inštitutu za vso morebitno škodo, ki bi nosilcu nastala zaradi kršitev v tem poglavju določenih obveznosti oz. omejitev.