New Page 1
Upravni postopki v občinah z vzorci uradnih pisanj

Odprti del

1. Organi Republike Slovenije

1. Uprava

1.1 Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/

Pristojnosti župana

 

1.2 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/

Pristojnosti župana

 

2. Obramba

2.1 Zakon o varstvu pred utopitvami /ZVU/

Pristojnosti občinske uprave

 

3. Lokalna samouprava

3.1 Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/

   Pristojnosti župana
 

3.2 Zakon o lokalnih volitvah /ZLV/

  Pristojnosti občinske volilne komisije

 

2. Upravno pravo

1. Politične stranke, društva, verske skupnosti

1.1 Zakon o volilni in referendumski kampanji /ZVRK/

Pristojnosti občinske uprave

 

2. Upravni postopek in upravne takse

2.1 Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/

Pristojnosti občinske uprave

    Pristojnosti župana
 

2.2 Zakon o upravnih taksah /ZUT/

Pristojnosti občinske uprave

 
3. Civilno pravo

1. Splošni predpisi

1.1 Stanovanjski zakon /SZ-1/

Pristojnosti občinske uprave

 

1.2 Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/

Pristojnosti občinske uprave

 
4. Gospodarskopravna ureditev

1. Družba, podjetja, zadruge, skladi

1.1 Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/

Pristojnosti občinske uprave

 
5. Javne finance

1. Splošni predpisi

1.1 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/

Pristojnosti občinske uprave

 

2. Javni prihodki

2.1 Zakon o samoprispevku /ZSam-1/

Pristojnosti občinske uprave

 

3. Javni odhodki

3.1 Zakon o financiranju občin /ZFO-1/

Pristojnosti občinske uprave

 
6. Gospodarske dejavnosti

1. Energetika

1.1 Energetski zakon /EZ-1/

Pristojnosti občinske uprave

 

2. Rudarstvo

2.1 Zakon o rudarstvu /ZRud-1/

Pristojnosti občinske uprave

 

3. Gradbeništvo

3.1 Gradbeni zakon /GZ/

Pristojnosti občinske uprave

 

4. Promet in zveze

4.1 Zakon o cestah /ZCes-1/

Pristojnosti občinske uprave

 

4.2 Zakon o plovbi po celinskih vodah /ZPCV/

Pristojnosti občinske uprave

 

4.3 Zakon o prevozih v cestnem prometu /ZPCP-2/

Pristojnosti občinske uprave

 

4.4 Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb /ZŽNPO/

Pristojnosti občinske uprave

 

4.5 Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1/

Pristojnosti občinske uprave

 

5. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, lov

5.1 Zakon o gozdovih /ZG/

Pristojnosti občinske uprave

 

6. Trgovina

6.1 Zakon o trgovini /ZT-1/

Pristojnosti občinske uprave

 

7. Gostinstvo in turizem

7.1 Zakon o gostinstvu /ZGos/

Pristojnosti občinske uprave

 
7. Negospodarske dejavnosti

1. Splošni predpisi

1.1 Zakon o zavodih /ZZ/

Pristojnosti občinske uprave

 

2. Vzgoja, izobraževanje in šport

2.1 Zakon o izobraževanju odraslih /ZIO-1/

Pristojnosti občinske uprave

 

3. Organizacija in financiranje vzgoje in izobraževanja ter štipendiranje

3.1 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/

Pristojnosti občinske uprave

 

4. Šport

4.1 Zakon o športu /ZŠpo-1/

Pristojnosti občinske uprave

 

5. Kultura in umetnost

5.1 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/

Pristojnosti občinske uprave

 

5.2 Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/

Pristojnosti občinske uprave

 

6. Knjižničarstvo

6.1 Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/

Pristojnosti občinske uprave

 

7. Ohranjanje narave

1.1 Zakon o ohranjanju narave /ZON/

Pristojnosti občinske uprave

 

8. Varstvo okolja

8.1 Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/

Pristojnosti občinske uprave

 

8.2 Zakon o vodah /ZV-1/

Pristojnosti občinske uprave

 

9. Urejanje prostora

9.1 Zakon o urejanju prostora /ZureP-2/

    Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

9.2 Zakon o geodestki dejavnosti /ZGeoD-1/

Pristojnosti občinske uprave

 

9.3 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/

Pristojnosti občinske uprave

 

10. Javno obveščanje

10.1 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/

Pristojnosti občinske uprave

 
8. Delovno pravo, zdravstveno in socialno varstvo

1. Zdravstveno varstvo

1.1 Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/

Pristojnosti občinske uprave

 

1.2 Zakon o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/

Pristojnosti občinske uprave

 

2. Socialno varstvo

1.1 Zakon o socialnem varstvu /ZSV/

Pristojnosti občinske uprave

 

pogoji uporabe