New Page 2

 

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01 in 69/02) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 3. redni seji dne 24. februarja 2003 sprejel

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

 

 

Občine Moravske Toplice

 

 

1. člen

 

 

V statutu Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01 in 69/02) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Občina zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena prostovoljno sodeluje z drugimi občinami. V ta namen z njimi soustanavlja zveze, lahko združuje sredstva in v skladu z zakonom soustanavlja skupne organe ter organe skupne občinske uprave, soustanavlja in upravlja sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove.

 

 

Občina se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezuje v združenja.

 

 

Občina ter skupne občinske zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

 

 

Občina zagotavlja enakopravnost in vse ustavne pravice občanov avtohtone madžarske narodne skupnosti, ki živi na narodnostno mešanih območjih.«

 

 

2. člen

 

 

V prvem stavku drugega odstavka 10. člena se za besedo »samostojni« dodata besedi »in neodvisni«.

 

 

3. člen

 

 

V 14. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:

 

 

»Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja tudi:

 

 

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,

 

 

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«

 

 

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

 

 

4. člen

 

 

Pred zadnjo alineo 16. člena se doda nova alinea, katere besedilo se glasi:

 

 

»– v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom imenuje in razrešuje direktorje javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, oziroma daje soglasje ali mnenje k njihovemu imenovanju in razrešitvi.«

 

 

5. člen

 

 

V prvem odstavku 22. člena se doda šesta alinea, ki se glasi:

 

 

»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi zakona ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta.«

 

 

Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.

 

 

V drugem odstavku se v drugem stavku za besedo »četrto« postavi vejica ter črta beseda »in«, za besedo »peto« pa se dodata besedi »in šesto.«

 

 

V tretjem odstavku se dodata nov drugi in tretji stavek, ki se glasita:

 

 

»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«

 

 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta se lahko začnejo po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča. Za samo izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona o lokalni samoupravi in zakona o lokalnih volitvah.«

 

 

6. člen

 

 

V drugem odstavku 25. člena se pri tretji alinei nadomesti beseda »odbor« z besedo »komisija«.

 

 

V drugem odstavku 25. člena se za peto alineo doda šesta alinea, katere besedilo se glasi:

 

 

»– odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, kulturo, šport in turizem«

 

 

7. člen

 

 

V prvem stavku 29. člena se beseda »državljani« nadomesti z besedo »volilci«.

 

 

Za prvim stavkom drugega odstavka se doda nov drugi stavek, ki se glasi:

 

 

»Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določbe petega odstavka 14. člena tega statuta.«

 

 

8. člen

 

 

V 37. členu se za peto alineo doda nova šesta alinea z besedilom, ki glasi:

 

 

»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi zakona ni združljiva oziroma ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana.«

 

 

Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.

 

 

Dosedanja sedma alinea se črta.

 

 

Tretji odstavek se črta.

 

 

V četrtem odstavku, ki je sedaj tretji odstavek, se za besedo »peto« postavi vejica, za besedo »šesto« pa se dodata besedi »in sedmo.«

 

 

V šestem odstavku, ki je sedaj peti odstavek, se za prvim stavkom dodata drugi in tretji stavek, ki se glasita:

 

 

»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od dneva prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«

 

 

Besedilo šestega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Postopki za izvolitev novega župana ali za imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča. Za samo izvolitev župana in imenovanje podžupana se uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah in zakona o lokalni samoupravi.«

 

 

Za šestim odstavkom se dodata nova, sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:

 

 

»Če je župan imenovan

 

 

– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,

 

 

– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,

 

 

– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,

 

 

mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.

 

 

Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.«

 

 

Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deseti in enajsti odstavek.

 

 

9. člen

 

 

V 47. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:

 

 

»Upravne naloge občine izvaja Občinska uprava.«

 

 

Dosedanji prvi in drugi odstavek, ki postaneta drugi in tretji odstavek, se spremenita tako, da se glasita:

 

 

»Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.

 

 

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«

 

 

Doda se četrti odstavek, ki se glasi:

 

 

»Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog tajnika določi župan.«

 

 

10. člen

 

 

Drugi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Organ skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovi občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz drugega odstavka 47. člena statuta.«

 

 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

 

 

»Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega organa občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.«

 

 

11. člen

 

 

Za 48. členom se doda nov 48.a člen, ki se glasi:

 

 

48.a člen

 

 

»Občina lahko skupaj s še najmanj eno ali z več občinami zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov, z odlokom o ustanovitvi, ki ga sprejmejo občinski sveti teh občin, ustanovijo enonamenske ali večnamenske interesne zveze kot osebe javnega prava.

 

 

Zveza se ustanovi na način in po postopku, ki ga določa zakon o lokalni samoupravi.«

 

 

12. člen

 

 

Za 48.a členom se doda nov 48.b člen, ki se glasi:

 

 

48.b člen

 

 

»Občina lahko skupaj s še najmanj eno ali več občinami zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov ustanovi združenje kot osebo javnega prava.

 

 

Združenje se ustanovi v skladu z določili zakona o lokalni samoupravi.

 

 

Združenje predstavlja interese svojih članic pred državnimi organi, kadar ti oblikujejo ali sprejemajo zakone ali druge predpise, s katerimi se določajo naloge, pravice, obveznosti in odgovornosti občin, ali se s predpisi kako drugače posega v njihove koristi.«

 

 

13. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 015-02/03-1

 

 

Moravske Toplice, dne 24. februarja 2003.

 

 

Župan

Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.