New Page 2
prof. dr. Žan Jan Oplotnik, univ. dipl. ekonomist
Leta 2002 je doktoriral s področja ekonomskih znanosti na Univerzi v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, danes pa predava na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru predmetne tematike s področja financ in mednarodne ekonomije. Raziskovalno od leta 1998 deluje kot znanstveni svetnik pri projektih Ekonomskega inštituta pravne fakultete, EIPF (Bajtov inštitut) iz Ljubljane, Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila ter Inštituta IRIS iz Maribora. Na področju ekonomsko-finančnih zadev svetuje tako institucijam zasebnega kot javnega sektorja, pri čemer lahko kot pretekle in nekatere aktualne referenčne institucije navedemo; Stanovanjski sklad RS, Holding slovenskih elektrarn, Mestne občine Maribor, Velenje in Ljubljana, družba DARS d.d., Ministrstvo za lokalno samoupravo, Ministrstvo za promet, JZ Mariborske Lekarne, itd, V preteklosti je kot vabljeni predavatelj sodeloval tudi z različnimi institucijami iz tujine, od katerih lahko omenimo; OSI Palgo Center, Beograd, Central bank of Montenegro, Ludwik Bolzman Institute, Avstrija, ISSP (Institute for strategic studies and prognosis), Črna Gora, UDLA Univerza v Puebli, Mehika, itd. Od leta 2007 opravlja funkcijo predstojnika inštituta za mednarodno ekonomijo ter usmeritve za finance ter mednarodno ekonomijo na EPF Maribor. Prvenstveno se ukvarja s financiranjem investicijskih projektov ter gospodarskega razvoja, financiranjem javnega sektorja, decentralizacijo, lokalnimi skupnostmi ter analizo ekonomskih politik ter gospodarskih gibanj. Je avtor preko 60 znanstvenih in prav toliko strokovnih člankov, objavljenih v tujih ali domačih publikacijah, soavtor nekaj znanstveno-strokovnih knjig, referatov znanstveno-strokovnih konferenc ter mentor preko 150 diplomantom, magistrandom in nekaj doktorjem znanosti. V mednarodnih bibliografskih bazah, ki spremljajo relevantna dela s področja družboslovja (SSCI) najdemo 6 objavljenih del in nekaj citatov avtorja, prav tako pa sodeluje kot vodja ali član nekaterih raziskovalnih skupin pod okriljem ARRS. Med leti 2005 in 2008 je bil član Strateškega sveta vlade RS za gospodarski razvoj, Vladne skupine za prestrukturiranje energetike in več organov nadzora ter  upravljanja gospodarskih družb oziroma vladnih agencij, kot npr. NS časopisne hiše DELO d.d., NS Dravskih elektrarn Maribor, d.o.o., član strokovnega sveta ATVP (Agencije za trg vrednostnih papirjev). Od leta 2007 pa do 2009 je opravljal delo podpredsednika in člana uprave Družbe za avtoceste v RS, pristojnega za finance in finančni inženering, pred tem pa kot svetovalec in član strokovnega sveta za finance te družbe. Od leta 2010 je član Sveta Vlade RS za javno-zasebno partnerstvo in več drugih delovnih teles vlade namenjenih strokovni podpori izvajanja ekonomske politike.
Kontakt: tel. 02 250 04 58, 040 247 866, epošta: zan.oplotnik@uni-mb.si