New Page 2
Portal Lex localis - Uporabniško ime in geslo

 

Ravnanje z uporabniškim imenom in geslom za dostop do portala
Naročnik se zavezuje, da bo dodeljeno uporabniško ime in geslo hranil kot poslovno skrivnost in da bo zagotovil, da bo eno uporabniško ime in geslo uporabljal le en in vedno isti uporabnik.
Uporabnik oz. naročnik, ki je uporabniku omogočil uporabo, odgovarja Inštitutu za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor za morebitno zlorabo uporabniškega imena in gesla s strani nepooblaščenih uporabnikov oz. tretjih oseb.
Uporabnik je dolžan v primeru, da izve za razloge, ki kažejo na možnost zlorabe uporabniškega imena in gesla, o tem nemudoma obvestiti Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor ter spremeniti geslo na naročniških straneh portala.
V primeru kršitev določb tega poglavja ima Inštitut pravico, da za posamezno uporabniško ime in geslo omeji ali ukine dostop do Portala Lex localis.
 
Začasna ukinitev veljavnosti uporabniškega imena in gesla
Če naročnik računa ne plača v celoti ali pravočasno, v primeru kršitev, določenih v teh splošnih pogojih ter v primeru, ko obstaja sum zlorabe uporabniškega imena in gesla, ima Inštitut pravico takoj in brez obveščanja uporabnika omejiti ali ukiniti veljavnost njegovega uporabniškega imena in gesla oz. uporabniških imen in gesel, uporabnik pa se izrecno odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov proti Inštitutu zaradi omejitve ali ukinitve uporabniških imen in gesel. Naročnik je dolžan tudi za čas tovrstne ukinitve plačati nosilcu vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o naročništvu in teh splošnih pogojev.
Po dogovoru Inštituta in naročnika je mogoče veljavnost začasno ukinjenega uporabniškega imena in gesla oz. uporabniških imen in gesel ponovno vzpostaviti pod pogojem, da naročnik v celoti plača vse zapadle obveznosti do Inštituta in mu o tem predloži potrdilo, ki ga je dolžan posredovati pisno s priporočeno pošto oziroma, ko uporabnik odpravi kršitve, določene v teh splošnih pogojih. Inštitut praviloma ponovno vzpostavi veljavnost začasno ukinjenega uporabniškega imena in gesla oz. uporabniških imen in gesel naslednji delovni dan po dnevu, ko prejme pisno potrdilo, da je naročnik plačal zapadle obveznosti oziroma, da je uporabnik odpravil kršitve.