KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OBČINE TRŽIČ

1. Osnovni podatki o katalogu

na vrh

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Stroškovnik in cenik

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

na vrh

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

 

Naslov:

Trg svobode 18

Pošta:

4290 Tržič

Telefon:

04 597 15 10

Fax:

04 597 15 13

E-pošta:

obcina.trzic@trzic.si

Župan:

mag. Borut Sajovic

Odgovorna uradna oseba:

mag. Borut Sajovic, župan

Datum prve objave kataloga:

07.11.2004

Datum zadnje spremembe kataloga:

18.03.2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.trzic.si

Druge oblike kataloga:

-

Pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/  
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja  

Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja:

povezava

 

na vrh

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine

Delovno področje občine:

pristojnosti slovenskih občin

Organi občine:

Župan Občine Tržič

 

Občinski svet Občine Tržič

 

Nadzorni odbor Občine Tržič

 

Občinska uprava Občine Tržič

 

Občinska volilna komisija Občine Tržič

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

povezava

Organigram:

povezava

 

2.b Seznam zavezancev po ZDIJZ iz pristojnosti občine

Izvajalci javnih služb:

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

Javni zavodi:

Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Tržič
Ceste Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič

 

Osnovna šola Tržič
Šolska ulica 7, 4290 Tržič

 

Osnovna šola Bistrica
Begunjska cesta 2, 4290 Tržič

 

Osnovna šola Križe
Cesta Kokrškega odreda 16, 4294 Križe

 

Glasbena šola Tržič
Šolska ulica 2, 4290 Tržič

 

Ljudska univerza Tržič
Šolska ulica 2, 4290 Tržič

 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Balos 4, 4290 Tržič

 

Tržiški muzej
Muzejska ulica 11, 4290 Tržič

Javna podjetja:

Komunala Tržič d.o.o.
Mlaka 6, 4290 Tržič

Nosilci javnih pooblastil:

Center za socialno delo Tržič
Usnjarska ulica 3, 4290 Tržič

 

2.c Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

dr. Metka Knific Zaletelj, direktorica občinske uprave

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič

tel. 04 597 15 10, faks 04 597 15 13, e-pošta: metka.knific.zaletelj@trzic.si

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

Državni register:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti:

register predpisov Občine Tržič

Seznam neuradnih prečiščenih besedil predpisov lokalne skupnosti:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti po letih:

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,  2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Uradno glasilo Občine Tržič:

Uradni list Republike Slovenije

Predpisi EU:

povezava

 

2.e Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov lokalne skupnosti:

katalog predpisov Občine Tržič

Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih:

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

 

2.f Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta:

povezava

Seje občinskega sveta po letih:

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

 

2.g Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz s področja dela občine po vsebinskih sklopih

Seznam strateških dokumentov:

povezava

Seznam programov:

povezava

Seznam programov razvoja in strategij posameznih dejavnosti:

povezava

Seznam strategij posameznih (gospodarskih in negospodarskih) javnih služb:

povezava

Strategije, programi in načrti delovanja organov občine:

povezava

Stališča, mnenja in študije:

povezava

 

2.h Katalog upravnih postopkov in drugih storitev občine

Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:

povezava

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku:

povezava

Storitve občine (vloge in obrazci):

povezava

Podatki o dostopnosti občinske uprave:

Uradne ure Občinske uprave Občine Tržič:
- ponedeljek od 8.00 do 14.30 ure,

- torek od 8.00 do 14.30 ure,
- sreda od 8.00 do 16.30 ure,

- četrtek od 8.00 do 14.30 ure,
- petek od 8.00 do 12.30 ure.

 

2.i Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN3:

Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila:

povezava

Razpisi delovnih mest:

povezava

Druge objave:

povezava

 

2.j Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.

Ime evidence:

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

Evidenca o izplačilih fizičnim osebam

Normativna podlaga:

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

2.

 

Ime evidence:

Evidenca o upravnem postopku

Evidenca dokumentarnega gradiva

Evidenca dokumentov

Evidenca o sejnem gradivu

Evidenca sklepov

Seznam uradnih oseb občinske uprave Občine Tržič

Normativna podlaga:

Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

3.

 

Ime evidence:

Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore

Normativna podlaga:

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

4.

 

Ime evidence:

Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občin

Centralna evidenca finančnega premoženja občine

Normativna podlaga:

Zakon o javnih financah /ZJF/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

5.

 

Ime evidence:

Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina

Normativna podlaga:

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

6.

 

Ime evidence:

Evidenca o občinskih cestah in objektih

Normativna podlaga:

Zakon o cestah /ZCes-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

7.

 

Ime evidence:

Register turističnih vodnikov turističnega območja

Register turističnih vodnikov turističnega območja občine Tržič za leto 2017

Normativna podlaga:

Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

8.

 

Ime evidence:

Evidenca o usposobljenosti zaposlenih za varstvo pred požarom

Normativna podlaga:

Zakon  o varstvu pred požarom /ZVPoz/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

9.

 

Ime evidence:

Register občinskih stanovanj

Register upravnikov stavb in najemnih pogodb

Normativna podlaga:

Stanovanjski zakon /SZ-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

10.

 

Ime evidence:

Register o podeljenih koncesijah

Evidenca družinskih pomočnikov

Evidenca oskrbovancev v domovih

Normativna podlaga:

Zakon o socialnem varstvu /ZSV/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

11.

 

Ime evidence:

Evidenca o zaposlenih delavcih

Evidenca o stroških dela

Evidenca o izrabi delovnega časa

Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu

Normativna podlaga:

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

12.

 

Ime evidence:

Evidenca videoposnetkov izrednih dogodkov

Normativna podlaga:

Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

13.

 

Ime evidence:

Kataster gospodarske infrastrukture

Normativna podlaga:

Zakon o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

14.

 

Ime evidence:

Evidenca oddanih javnih naročil

Normativna podlaga:

Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

15.

 

Ime evidence:

Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji

Normativna podlaga:

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

16.

 

Ime evidence:

Evidenca o študentih in dijakih na delovni praksi ali študentskem delu

Normativna podlaga:

Zakon o delovnih razmerjih /ZDR-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

17.

 

Ime evidence:

Evidenca o podeljenih koncesijah na področju gospodarskih javnih služb

Evidenca o podeljenih koncesijah na področju negospodarskih javnih služb

Normativna podlaga:

Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

18.

 

Ime evidence:

Evidenca podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Normativna podlaga:

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 /ZIPRS1617/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

19.

 

Ime evidence:

Evidenca brezplačnih prevozov šoloobveznih otrok

Normativna podlaga:

Zakon o osnovni šoli /ZOsn/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

20.

 

Ime evidence:

Evidenca izdanih lokacijskih informacij

Evidenca izdanih odločb o odmeri komunalnega prispevka

Podatki o pravnem stanju v prostoru na osnovi prostorskih aktov

Kataster gospodarske javne infrastrukture

Normativna podlaga:

Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

21.

 

Ime evidence:

Evidenca športnih društev v občini

Normativna podlaga:

Zakon o športu /ZSpo/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

22.

 

Ime evidence:

Evidenca kulturnih društev v občini

Normativna podlaga:

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

23.

 

Ime evidence:

Evidenca o vključenih osebah v program javnih del

Normativna podlaga:

Zakon o urejanju trga dela /ZUTD/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

24.

 

Ime evidence:

Evidenca o pripadnikih CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč

Normativna podlaga:

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

25.

 

Ime evidence:

Evidenca otrok v vrtcih

Normativna podlaga:

Zakon o vrtcih /ZVrt/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

26.

 

Ime evidence:

Evidenca o zavarovancih obveznega zdravstvenega zavarovanja po zavarovalni podlagi 099

Evidenca o zavarovancih obveznega zdravstvenega zavarovanja po zavarovalni podlagi 033

Evidenca oseb, ki jim občina plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje

Normativna podlaga:

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

27.

 

Ime evidence:

Evidenca vlog vlagateljev, ki prejemajo socialnovarstveno pomoč za otroke za šole v naravi ali različna taborjenja

Evidenca vlog vlagateljev, ki prejemajo socialnovarstveno pomoč za otroke za letovanja v zdravstveni koloniji

Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči

Evidenca za dodeljevanje enkratnih izrednih denarnih pomoči

Normativna podlaga:

Pravilnik o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

28.

 

Ime evidence:

Evidenca upravljalcev javnih vodovodov

Evidenca zasebnih vodovodov in njenih upravljalcev

Normativna podlaga:

Uredba o oskrbi s pitno vodo

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

29.

 

Ime evidence:

Evidenca uporabnikov službenih mobilnih telefonov

Normativna podlaga:

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v Občini Tržič

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

30.

 

Ime evidence:

Evidenca vlog vlagateljev, ki prejemajo povrnitev stroškov prevoza za otroke, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom in razvojni vrtec

Normativna podlaga:

Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrok

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

31.

 

Ime evidence:

Evidenca o zaposlenih, za katere se uveljavlja pravica do sredstev za pospeševanje zaposlovanja v občini Tržič po pravilu »de minimis«

Normativna podlaga:

Pravilnik o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

32.

 

Ime evidence:

Evidenca dobitnikov priznanj

Normativna podlaga:

Odlok o priznanjih Občine Tržič

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

33.

 

Ime evidence:

Evidenca upravičencev do enkratne denarne pomoči za novorojence

Normativna podlaga:

Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tržič

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

 

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju občine:

povezava

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

 

na vrh

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

-

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- ponedeljek: od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.00 ure,
- sreda: od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure,
- petek: od  8.00 do 12.00.

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

 

- ustna zahteva

 

- preko telefona

 

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

 

- pisna zahteva po pošti

 

- vložitev zahteve po elektronski pošti

 

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Tržič obcina.trzic@trzic.si

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop:

-

Obrazci s področja dostopa do informacij javnega značaja:

povezava

 

na vrh

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (fotokopija, elektronski zapis), skladno s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

 

Za posredovanje informacij javnega značaja vam lahko zaračunamo le materialne stroške, kadar le-ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,                                     

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

povezava

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

-

 

 

na vrh

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: