Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor
Preklic objave Sklepa o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Ravne – III. faza
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-2000 na območju Dobje vasi - dopolnitev 2007
Sklep o javni razgrnitvi Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas
Sklep o javni razgrnitvi Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o Zazidalnem načrtu za stanovanjsko zazidavo in bencinski servis Kotlje III
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2004
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje matičnih okolišev Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem, za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA; sprememba oziroma dopolnitev PUP za podežel
Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Obrtne cone Dobja vas
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta rekonstrukcije dovozne ceste JP 850670 v naselju »Breznik« v Kotljah
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor