Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza po skrajšanem postopku
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Čardak
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Semiška cesta
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj po skrajšanem postopku, 2. sprememba in dopolnitev
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Otovec
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kočevje
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetija pri Vražjem kamnu
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 2 po skrajšanem postopku
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 1 po skrajšanem postopku
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje Podlog
Javno nakazilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Pod gozdom v Črnomlju
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Otovec
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica
Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javnih obravnavah dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj in okoljskega poročila
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – spremenjen v letu 2004
Sklep o javni razgrnitvi predloga in okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Suhor
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Podcenter za ravnanje z odpadki in deponija inertnih odpadkov Vranoviči
Sklep o podaljšanju javne razgrnitve predloga in okoljskega poročila za Občinski lokacijski načrt za Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica
Sklep o javni razgrnitvi predloga Občinskega lokacijskega načrta za Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območji KS Adlešiči in Griblje
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območji KS Sinji Vrh in Vinica
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Čardak
Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Dragatuš I. faza
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Dragatuš I. faza
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza
Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta poslovna cona Ručetna vas
Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta mestno jedro Črnomlja
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza) – ureditev Podcentra za ravnanje z odpadki – PCRO Vranoviči
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjene 2002/2
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za zahodno obvozno cesto Črnomelj
Sklep o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – I. faza
Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorskih aktov Javno se razgrne predlog:
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – dopolnjene 2002 (programska zasnova za lokacijski načrt zahodne obvozne ceste)
Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Čardak v Črnomlju
Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – I. faza
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – I. faza
Sklep o javni razgrnitvi osnutka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 in osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo Črnomelj
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 in osnutka lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov – III. faza
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb     in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja     in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnik
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Drage II. Črnomelj
Sklep o javni razgrnitvi osnutkasprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990 in osnutka ureditvenega načrta Adlešiči
Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Črnomelj za obdobje 1986 - 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986 - 1990
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica in prostorskih sestavin družbenega plana občine Črnomelj za obdobje 1986 - 1990
Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območji Krajevnih skupnosti Sinji vrh in Vinica, ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Črnomelj za obdobje 1986 - 2000
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor