Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (sprememba 02 – FILC)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Livada Žovšče« v Škofji Loki
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (sprememba 01)
Odlok o programu opremljanja in merilih odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Reteče – EUP RE 01/03 – Z del
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severno obvoznico Škofje Loke, kot preložitev dela regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka skozi Škofjo Loko
Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka (sprememba 01)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka (sprememba 03)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Reteče - EUP RE 01/03 – Z del
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka (sprememba 01)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del nekdanje vojašnice
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SK-42/01 – 2. faza
Popravek Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Reteče – EUP RE 01/03
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka (sprememba 02 - Filc)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del nekdanje vojašnice
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠK-42/01 v Škofji Loki – 1. faza
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Livada Žovšče« v Škofji Loki
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Reteče – EUP RE 01/03
Avtentična razlaga 108. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka
Avtentična razlaga priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ŠK-42/01 v Škofji Loki
Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del nekdanje vojašnice
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Vešter
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za opremljanje naselij Rovte v Selški dolini, Sveti Lenart, Zgornja Luša in Spodnja Luša z vodovodnim omrežjem
Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki
Sklep o razveljavitvi popravka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za severno obvoznico Škofje Loke
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Vešter
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Livada Žovšče« v Škofji Loki
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del vojašnice
Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki (Uradni list RS, št. 29/08, popr. 40/09)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za komunalno ureditev naselij Virmaše in Grenc
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena za severno obvoznico Škofje Loke, kot preložitev dela regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka skozi Škofjo Loko
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta vzhodni del nekdanje vojašnice
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče
Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Virmaše in Grenc
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za posodobitev zbirnega kanala Trata
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav v naselju Puštal
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za posodobitev primarnega vodovoda v Škofji Loki
Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za pozidavo Benetke vis-a-vis
Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestno povezavo Podlubnik–Vincarje
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za severno obvoznico Škofje Loke, kot preložitev dela regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka skozi Škofjo Loko ter izgradnja odseka 'Krožišče Grenc'–železnica
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za posodobitev zbirnega mestnega kanala v Škofji Loki
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki
Sklep o ugotovitvi stanja in nadaljnjega poteka postopkov pri pripravi strateških in izvedbenih prostorskih aktov občine, združitev Strategije prostorskega razvoja občine in Prostorski red občine v enotni dokument, ter pričetek postopka za pripravo Občinskega prostorskega načrta
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta zahodni del vojašnice
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas–Reteče
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za posodobitev primarnega vodovoda Trata–Reteče
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev primarnega vodovoda v Škofji Loki
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev zbirnega Mestnega kanala
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev zbirnega kanala Trata
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Za Kamnitnikom v Škofji Loki
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi Občinskega prostorskega načrta (Prostorskega reda občine) Škofja Loka
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi Strategije prostorskega razvoja Občine Škofja Loka
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev primarnega vodovoda Trata - Reteče
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
Program priprave Prostorskega reda Občine Škofja Loka
Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Škofja Loka
Popravek
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja Loka in mikro celot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše, Grenc
Razlaga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka, za območje Občine Škofja Loka in odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka za območje Občine Škofja Loka in prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka, za območje Občine Škofja Loka
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka, za območje Občine Škofja Loka
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka za ureditveno območje P 1-1
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka in prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka za ureditveno območje P1-1
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor