Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Avtentična razlaga določb 245. člena v povezavi s prvim odstavkom 60. člena in tretjim odstavkom 61. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem
Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 14 (krajše: SD OPN – št. 14)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 8 (krajše: SD OPN 08)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 11 (SD OPN - št. 11)
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja z oznako CR43/4 – A
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 13 (krajše: SD OPN – št. 13)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 15 (krajše: SD OPN – št. 15)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 11 (krajše: SD OPN – št. 11)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 14 (krajše: SD OPN – št. 14)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 12 (krajše: SD OPN – št. 12)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 9 (SD OPN - št. 9)
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 7 za prostorsko ureditev skupnega pomena (križišče v Lahovčah) (krajše: SD OPN 07)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 10 (krajše: SD OPN – št. 10)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 9 (krajše: SD OPN – št. 9)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 8 (krajše: SD OPN 08)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 7 (krajše: SD OPN 07)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 4 (SD OPN – št. 4)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 1 (SD OPN – št. 1)
Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 6 (krajše: SD OPN 06)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 5 (SD OPN št. 5)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 6 (krajše: SD OPN 06)
Popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem –spremembe št. 5 (krajše SD OPN – št. 5)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem -spremembe št. 5 (krajše: SD OPN – št. 5)
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje z oznako ŠT13 Štefanja Gora
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 3 (SD OPN – št. 3)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 4 (krajše: SD OPN – št. 4)
Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 3 (SD OPN – št. 3)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta območja L8 poslovni kompleks Brnik (krajše: SD OPPN)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Cerklje na Gorenjskem -spremembe št. 3 (krajše: SD OPN – št. 3)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Cerklje na Gorenjskem- spremembe št. 2 (krajše: SD OPN – št. 2)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na gorenjskem –spremembe št. 1 (krajše: SD OPN – št. 1)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008–2013 in bo zgrajena v obdobju2014–2015 v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno prečiščeno besedilo UPB - 1)
Odlok o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008–2013 in bo zgrajena v obdobju 2014–2015 v občini Cerklje na Gorenjskem
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 in bo zgrajena v obdobju 2014-2015 v občini Cerklje na Gorenjskem
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008–2013 in bo zgrajena v obdobju 2014–2015 v občini Cerklje na Gorenjskem.
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem
Obvezna razlaga odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 poslovni kompleks Brnik (Uradni list Republike Slovenije, št. 78/2009, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/2011)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 in bo zgrajena v obdobju 2014-2015 v občini Cerklje na Gorenjskem
Popravek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih območja golf Brnik
Obvezna razlaga (1.) točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2004, 3/2006, Ur. l.RS, št. 78/2009-obv. razl.)
Obvezna razlaga (1.1.) točke 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 03/04, 3/06)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta L8 Poslovni kompleks Brnik
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik
Sklep o preklicu sklepa o zadržanju izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Cerklje na Gorenjskem za območje morfološke enote ND ZG S3, Zalog pri Cerkljah
Sklep o začetku priprave OPPN območja L8 Poslovni kompleks Brnik
Sklep o začetku priprave OPN Občine Cerklje na Gorenjskem
Program priprave Prostorskega reda Občine Cerklje na Gorenjskem
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP Občine Cerklje-I. sprememba
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Cerklje na Gorenjskem
Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih območja ob letališču (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 02/05)
Program priprave strategije prostorskega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih območja ob letališču
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih občine Cerklje na Gorenjskem
Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev območja Golf Brnik
Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev območja ob letališču
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Kranjskega in Sorškega polja, Cerkelj, Vašce in Pšenične Police ter Krvavca, vse za Območje občine Cerklje na Gorenjskem
Odlok o spremembah in dopolnitvah o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavca
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Cerklje, Vašca in Pšenična Polica
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Cerklje, Vasca in Pšenična Polica
Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Cerklje, Vašca in Pšenična polica
Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Cerklje, Vašca in Pšenična polica
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor