Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PR 54 CU
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PR63 CU
Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »centralno čistilno napravo Občine Prevalje – območje B, PZ Račel Log«
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja ŠE-42 IG – 2. faza
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Račel - Log , območje F«
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje st 32 SSE – I. faza
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Račel – Log, območje F«
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PR15 CU – 1. faza
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PR 63 CU
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ST 32 SSE - I. faza
Obvezna razlaga Odloka o prostorskem načrtu Občine Prevalje
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Prevalje
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za "Centralno čistilno napravo Občine Prevalje - območje B, PZ Račel Log"
Popravek Sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč
Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč
Popravek
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Centralne čistilne naprave Občine Prevalje - območje »B« PZ Račel - Log«
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Centralne čistilne naprave Občine Prevalje – območje »B« PZ Račel - Log (vulgo Toplice,v nadaljnjem besedilu: »CČN«)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Športno turistični park Janče na Suhem vrhu pri Prevaljah«
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Centralne čistilne naprave Občine Prevalje - območje »B« PZ Račel - Log (vulgo Toplice, v nadaljnjem: »CČN«)
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Daljnovod (DV) 2 × 110 kV RTP Ravne–RP Mežica« za območje Občine Prevalje
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Račel - Log, območje F
Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Prevalje
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Račel–Log_območje F«
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »športno turistični park Janče Na suhem vrhu pri Prevaljah«
Odlok o splošni prepovedi parcelacije obstoječih parcel, prepovedi prometa z njimi in prepovedi oziroma omejitve graditve na območju »Programske zasnove za ureditveni načrt Lahovnik/A_poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)«
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje–Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče–Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor