Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota na volitvah dne 18. novembra 2018
Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota
Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata članice Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota na naslednjega kandidata
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata svetnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota na naslednjo kandidatko
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana mestnega sveta na naslednjega kandidata
Poročilo o izidu volitev članov sveta Mestne četrti Partizan v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah dne 19. oktobra 2014
Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah, dne 5. oktobra 2014
Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti
Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota
Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota
Poročilo o izidu predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci na volitvah, dne 9. januarja 2011
Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota
Razpis predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah, dne 10. oktobra 2010
Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnost
Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota
Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota
Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Murska Sobota
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Murska Sobota v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
Ugotovitev občinske volilne komisije, da je mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota prešel na naslednjega kandidata
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota na volitvah dne 22. oktobra 2006
Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti
Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
Poročilo o izidu volitev župana Mestne občine Murska Sobota
Razpis rednih volitev v svete mestnih četrtnih in krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota
Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Mestne občine Murska Sobota
Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov mestnega sveta in župana Mestne občine Murska Sobota
Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Mestne občine Murska Sobota 3. 10. 2004
Razpis nadomestnih volitev župana Mestne občine Murska Sobota
Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata župana
Ugotovitev, da je mandat člana Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije - LDS v 1. volilni enoti
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota
Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota - predstavnika romske skupnosti
Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota
Poročilo o izidu volitev župana Mestne občine Murska Sobota
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Murska Sobota
Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota
Ugotovitev, da je mandat člana mestnega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije
Poročilo Volilne komisije KS Nemčavci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci
Poročilo Volilne komisije KS Bakovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bakovci
Poročilo o izidu volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Černelavci na nadomestnih volitvah
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bakovci
Razpis nadomestnih volitve člana sveta Krajevne skupnosti Černelavci
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije
Poročilo volilne komisije KS Černelavci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Černelavci - naselje Polana
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Černelavci - naselje Polana
Poročilo Volilne komisije KS Markišavci
Ugotovitev, da je mandat člana mestnega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije – LDS
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Markišavci
Zapisnik Občinske volilne komisije mestne občine Murska Sobota o izidu posvetovalnega referenduma
Zapisnik o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja na volitvah župana občine
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota na volitvah
Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta mestne občine Murska Sobota - predstavnika romske skupnosti
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta mestne občine Murska Sobota
Poročilo Volilne komisije KS Rakičan o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Rakičan
Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma za razdelitev naselja Černelavci in za razdružitev KS Černelavci
Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Mestne občine Murska Sobota
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov mestnega sveta in župana Mestne občine Murska Sobota
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Rakičan
Sklep o razpisu dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Moščanci v KS Mačkovci
Sklep o razpisu dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Pečarovci v KS Mačkovci
Poročilo o izidu naknadnih volitev župana Mestne občine Murska Sobota
Razpis drugega kroga naknadnih volitev župana Mestne občine Murska Sobota
Razpis naknadnih volitev župana Mestne občine Murska Sobota
Ugotovitveni sklep, da je Državni zbor Republike Slovenije potrdil poslanski mandat Andreju Gerenčerju
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krog, za naselje Krog in Satahovci, ki je bil dne 20. 10. 1996
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krog, za naselji Krog in Stahovci
Poročilo o izidu volitev članov svetov mestnih četrti Murska Sobota na volitvah
Poročilo o izidu volitev članov svetov Krajevnih skupnosti Mestne občine Murska Sobota na volitvah, dne 16. junija 1996
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Černelavci, za naselja Černelavci, Kupšinci, Veščica in zaselek Pušča, ki je bil dne 16. 6. 1996
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Černelavci, za naselja Černelavci, Kupšinci, Veščica in zaselek Pušča
Odlok o določitvi števila članov svetov mestnih četrti v mestu Murska Sobota in določitvi volilnih enot za volitve članov svetov mestnih četrti
Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti v mestu Murska Sobota
Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Rakičan in določitvi volilne enote za volitve članov sveta krajevne skupnosti
Odlok o določitvi števila članov svetov Krajevnih skupnosti Markišavci in Nemčavci in določitvi volilnih enot za volitve članov svetov teh krajevnih skupnosti
Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Krog in določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti
Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Černelavci in določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti
Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci in določitvi volilne enote za volitve članov sveta krajevn skupnostie
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bakovci
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Bogojina, za vas Bukovnica
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Bogojina, za vas Filovci
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Brezovci
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zenkovci
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bodonci
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Mačkovci, ki jo sestavljajo vasi: Dankovci, Kuštanovci, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci in Prosečka vas
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za vas Polana, za obdobje 1995 do 2000
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana - zaselek Mačkovci v KS Polana
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor